Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

Editors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Zamość, Polska

Publisher name

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Date of publication

2019

Number of pages

407

ISBN

978-83-952471-0-1

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19002307&view=1

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • System obronny państwa
Obligatory copy

yes

Comments

Koszty wydania publikacji zostały dofinansowane przez Akademię Sztuki Wojennej z dotacji statutowej.

Chapters
Bezpieczeństwo globalne a bezpieczeństwo państwa : implikacje (p. 9-33)
Stanowisko Polski wobec autonomicznych zdolności militarnych Unii Europejskiej (p. 61-76)
Katalog zagrożeń hybrydowych wschodniej granicy Polski (p. 77-94)
Ukraińsko-rosyjski konflikt historyczno-językowy w kontekście spójności współczesnej Ukrainy (p. 121-146)
Zjawisko cyberterroryzmu i jego znaczenia w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego : analiza studium przypadku (p. 147-165)
Współczesne dylematy w funkcjonowaniu systemu obronnego RP : aspekt niemilitarny (p. 209-220)
Rola samorządu terytorialnego w procesie osiągania gotowości do podjęcia działań przez jednostki wojskowe Sił Zbrojnych RP (p. 221-245)
Cyberzagrożenia w przetwarzaniu danych osobowych (p. 247-257)
Bezpieczeństwo informacji w organizacji zhierarchizowanej : wybrane problemy (p. 259-274)
Poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa polskiego (p. 275-289)
Bezpieczeństwo jako kategoria psychospołeczna w świadomości studentów : wyniki badań (p. 291-306)
Zjawisko terroryzmu jako nowe wyzwanie dla placówek oświatowych (p. 307-327)
Total point value of monograph

20.0

Total point value for editor

10.0