Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Współczesne dylematy w funkcjonowaniu systemu obronnego RP : aspekt niemilitarny

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obrona cywilna
  • Obronność państwa
  • Polska
  • System obronny państwa
EN
  • Civil defence
  • National security
  • Poland
  • Security system
Abstract

PL Publikacja podkreśla znaczenie głównie niemilitarnej części systemu obronnego RP i dotyczy nieścisłości w obecnych aktach prawnych dotyczących jego funkcjonowania. Poruszone są w nim dylematy związanie z kompetencjami Prezydenta, Rady Ministrów, Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych czy wojewody oraz organów samorządowych w zakresie obronności państwa. Ponadto w publikacji wzięto pod uwagę niejednolitość struktur organizacyjnych w sektorze cywilnym na potrzeby obronne państwa, szczególnie w samorządzie terytorialnym. Poruszono również kwestię braku pewnych rozwiązań legislacyjnych dotyczących z kolei przekazywania kompetencji przez władze cywilne władzom wojskowym w strefie bezpośrednich działań wojennych oraz rozwiązań prawnych w okresie po zakończeniu konfliktu zbrojnego i przywracania stanu normalnego. Słowa kluczowe: system obronny państwa, podsystem niemilitarny Abstract The publication emphasizes the importance of mainly the non-military part of the Polish defense system and concerns inaccuracies in current legal acts regarding its functioning. It addresses dilemmas related to the competences of the President, the Council of Ministers, the Supreme Commander of the Armed Forces or the voivode, as well as local government bodies in the field of state defense. In addition, the publication takes into account the heterogeneity of organizational structures in the civil sector for the defense needs of the state, especially in local government. The issue of the lack of certain legislative solutions regarding the transfer of competences by civil authorities to military authorities in the area of direct warfare as well as legal solutions in the period after the end of the armed conflict and the restoration of normal state were also raised. Keywords: state defense system, non-military subsystem

Pages (from - to)

209 - 220

URL

https://www.researchgate.net/publication/339847778_Wspolczesne_dylematy_w_funkcjonowaniu_systemu_obronnego_RP_-_aspekt_niemilitarny_Contemporary_dilemmas_in_the_functioning_of_the_Polish_defense_system_-_the_non-military_aspect

Comments

Bibliografia na stronie 220.

Book

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

Ministry points / chapter

5.0