Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Book type

editing of scholary textbook / script

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wiesław Krzeszowski

Date of publication

2017 (Date presumed)

Number of pages

208

ISBN

978-83-941227-0-6

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk18003855

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia przy pracach.

Chapters
Działania w cyberprzestrzeni jako zagrożenia prowadzące do sytuacji kryzysowych
Europejskie rozwiązania z zakresu ochrony ludności na przykładzie systemu bezpieczeństwa cywilnego Republiki Włoskiej
Działania wojskowych jednostek odbudowy
Współdziałanie podmiotów w działaniach ratowniczych na przykładzie katastrofy w ruchu lądowym
Ochrona ludności w obronie cywilnej
Rola i zadania obrony cywilnej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce
Rola weteranów – funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych w działaniach na rzecz ochrony ludności poza granicami kraju
Ochrona ludności podczas działań wojennych i w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych
Krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania w systemie reagowania kryzysowego RP
Prakseologiczne aspekty zarządzania kryzysowego
Wybrane aspekty użycia lotnictwa Sił Zbrojnych RP w operacjach humanitarnych poza granicami państwa
Total point value of monograph

20.0

Total point value for editor

10.0