Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. System bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście zagrożeń oraz prawnych aspektów funkcjonowania państwa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2023

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL W Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020 słusznie zdiagnozowano, iż Współczesne środowisko bezpieczeństwa jest coraz bardziej złożone i niepewne. Rosną interakcje polityczne, militarne, gospodarcze i społeczne w skali krajowej, regionalnej i globalnej. Wywiera to znaczący wpływ zarówno na strategię, jak i główne kierunki transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego. A to z kolei, wraz z dekompozycją porządku światowego i regionalnego, wpływa niekorzystnie na środowisko bezpieczeństwa Polski. Narastającej niepewności i nieprzewidywalności zdarzeń towarzyszą inne symptomy i nowy kształt (domena) rywalizacji między państwami, w tym konfliktów zbrojnych, o różnej skali intensywności, złożoności i różnym czasie trwania. Zacierają się granice, nie tylko między bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, ale także między stanami funkcjonowania państwa – normalnym a wojennym, a także poszczególnymi obszarami konfliktów. Mimo postępu technologicznego, fascynacji nowoczesnymi formami walki, wbrew zapowiadanej precyzji starć, chroniącej cywilów i dobra materialne przed skutkami wojny, nadal następstwa konfliktów lokalnych i tych na dużą skalę niosą ze sobą ludzkie cierpienia, zniszczenia dóbr materialnych (w tym naturalnych) z zaprzepaszczeniem dorobku całego życia włącznie. Każde państwo, w tym Polska, tworzy niezbędne i konieczne warunki ku temu, by zbudować spójny organizacyjnie i zdefiniowany prawnie, zdolny do reagowania na pojawiające się w wyzwania i zagrożenia, system bezpieczeństwa narodowego (państwa). Prawo polskie dość precyzyjnie reguluje kluczowe zagadnienia funkcjonowania państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny. Mimo to w tym kontekście występują nadal liczne niedociągnięcia i niewyjaśnione dylematy administracyjne i organizacyjne. Działalność państwa jest skupiona na przygotowaniu do wojny. Abstrahując od oceny tychże przygotowań, stwierdzić należy, że zdecydowanie mniej uwagi skupia się na działalności państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny. Tymczasem jednak, jak wskazują współczesne konflikty i wy-darzenia natury polityczno-militarnej, cele wojny osiąga się wieloma sposobami. Państwo, jego władze publiczne (w tym administracja), społeczeństwo, gospodarka i poszczególni obywatele muszą być gotowi do funkcjonowania w warunkach zgoła odmiennych niż klasyczny konflikt zbrojny. Szczególnie w okolicznościach, w których działania napastnika przynoszą dotkliwe straty ludzkie, materialne i niematerialne, dezorganizując wrażliwy jak nigdy dotąd aparat państwowy, jego gospodarkę, administrację i społeczeństwo, oddziałując istotnie na sytuację innych podmiotów w bliższym i dalszym polu strategicznym aktorów konfliktu zbrojnego. W obliczu tak zarysowanej sytuacji problemowej rodzi się pytanie o współczesny charakter i zakres koniecznych działań państwa i innych podmiotów w ustawowo określonych warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni i napaści zbrojnej.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

24.03.2023

Number of pages

353

ISBN

978-83-8263-290-3

URL

https://www.e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=10366101

Keywords
PL
 • Administracja publiczna
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Konflikty zbrojne
 • Obronność państwa
 • Organizacja
 • Polska
 • Prawo
 • Przygotowania obronne państwa
 • Społeczeństwo
 • Strategia bezpieczeństwa
 • System obronny państwa
 • Strategia obronna
 • Wojna
 • Zagrożenia militarne
 • Zagrożenia niemilitarne
 • Zarządzanie
EN
 • Armed conflict
 • Defence capability of a State
 • Defensive strategy
 • Law
 • Management
 • Military threat
 • National security
 • Nonmilitary threat
 • Organization
 • Poland
 • Public administration
 • Public security
 • Security strategy
 • Society
 • State defence system
 • State defence preparations
 • War
Obligatory copy

yes

Chapters
System bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a środowisko polityczno-militarne i społeczno-ekonomiczne (p. 23-63)
Identyfikacja rozwiązań prawnych kształtujących systemy w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (p. 64-128)
Koncepcja systemu bezpieczeństwa narodowego w ujęciu całościowym i ogólnym (p. 199-298)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

120.0