Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Identyfikacja rozwiązań prawnych kształtujących systemy w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Polska
 • Prawo
 • Prawodawstwo
 • Zagrożenia militarne
 • Zagrożenia niemilitarne
EN
 • Law
 • National Security
 • Nonmilitary threat
 • Military threat
 • Poland
 • Public security
Abstract

PL Dostrzegamy prawidłowość, wedle której środowisko, w jakim dany podmiot funkcjonuje, ma swój wymiar zewnętrzny i wewnętrzny. Aktywność podmiotu, funkcje jakie on wypełnia i w końcu wyzwania i zagrożenia, które go dotyczą, wywodzą się z zewnątrz lub odnoszą do jego wewnętrznej natury. Wszelkie zabezpieczenia przed nimi są również związane z aktywnością na zewnątrz i wewnątrz tego podmiotu. Państwo jest tak samo aktywne na zewnątrz swego terytorium, jak i w wymiarze wewnętrznym. Wchodząc w relacje z podmiotami państwowymi i niepaństwowymi, jego funkcje mają charakter zewnętrzny i wewnętrzny, zagrożenia i zabezpieczenia przed nimi mają też swoją zewnętrzną i wewnętrzną naturę. Z tego i wielu innych względów myślenie o bezpieczeństwie narodowym, w tym i bezpieczeństwie wewnętrznym, konkretniej – o jego aspektach wewnętrznych, nie może być „skażone” powielaniem doświadczeń historycznych. Traktowanie bezpieczeństwa wewnętrznego jako dziedziny działalności państwa, polegającej na zapewnianiu niezagrożonego porządku konstytucyjnego, bezpieczeństwa publicznego (lub porządku publicznego) i bezpieczeństwa ludzi, to zdecydowanie za mało, jak na współczesną naturę środowiska bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Należy więc przyjąć, że bezpieczeństwo wewnętrzne, jako jeden z aspektów bezpieczeństwa narodowego (państwa), to stan i proces kształtowania i ochrony porządku ustrojowego, stanu stosunków i procesów społeczno-gospodarczych wewnątrz państwa, zasad współżycia jednostek w organizacji państwowej, a także życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, który zapewniając skuteczną i harmonijną ochronę interesu państwa i jego obywateli, jednocześnie tworzy potencjał zdolności do sprawnego reagowania w przypadkach pojawiających się zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, godzących w te interesy.

Pages (from - to)

64 - 128

URL

https://www.e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=10366101

Book

Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. System bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście zagrożeń oraz prawnych aspektów funkcjonowania państwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Ministry points / chapter

20.0