Processing may take a few seconds...

Article


Title

O metodzie prac ustrojowych w II Rzeczypospolitej. Praktyka parlamentarna w procesie przekształceń konstytucyjnych

Authors

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN On the method of constitutional work in the Second Republic of Poland. Parliamentary practice in the process of constitutional transformation

Year of publication

2022

Published in

Przegląd Sejmowy

Journal year: 2022 | Journal number: nr 1 (168)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Historia
 • Konstytucja
 • Metodologia
 • Prawo parlamentarne
 • Sejm
 • Senat
 • Ustrój polityczny
EN
 • Constitutional history
 • Parliamentarism
 • parliamentary law
 • State system
 • Research methodology
Abstract

PL W niniejszym studium przedstawiono ewolucję doktryny i praktyki politycznej w II Rzeczypospolitej w obrębie prac konstytucyjnych parlamentu. Omówiono także wpływ rodzimej tradycji polityczno-prawnej, przede wszystkim Konstytucji 3 maja, na rozwiązania przyjęte w konstytucji marcowej, szczególnie w zakresie obligatoryjnej rewizji ustawy zasadniczej. Przedstawiono również proces odchodzenia od rozwiązań znanych z doświadczeń państw zaborczych na rzecz bliższych, ale nietożsamych z rodzimą tradycją ustrojową wzorców republikańskich w postaci formuły rewizji nadzwyczajnej wzorowanej na konstytucjonalizmie francuskim. W tekście ponadto odniesiono się do trybu uchwalenia konstytucji kwietniowej zasadniczo sprzecznego z obowiązującymi normami konstytucyjnymi. Legitymizację tych działań stanowiły decyzje marszałków obu izb polskiego parlamentu, wynikające z kompetencji nadanych im przez wewnętrzne regulaminy przedstawicielstwa. Wykazano również, że równoległe wprowadzenie do systemu politycznego instytucji powstałych w całkowicie odrębnych warunkach historycznych i społecznych doprowadziło do kryzysu państwa i jego struktur, a w konsekwencji zmiany systemowej, której wyrazem była nowa konstytucja z roku 1935.

EN This study depicts the evolution of doctrine and political practice in the Second Republic of  Poland in the feld of the parliament’s constitutional work. The infuence of the native politico- -legal tradition, frst of all the Constitution of 3 May, on the solutions adopted in the March  Constitution has also been discussed, particularly in terms of obligatory revision of the fundamental law. Additionally, the paper mentions the process of departure from the concepts arising  from the experiences of the partitioning states in favour of the republican ideas, which although  not  exactly identical,  were  nonetheless  closer to the  Polish  political tradition, the  refection  of  which  was the  formula  of  extraordinary  revision  based  on the  French  constitutionalism.  The text also refers to the proceedings of the enactment of the April Constitution, which were  inconsistent  with  the  prevailing  constitutional  norms.  The  legitimisation  of  these  activities  was constituted by the decisions of the Marshals of both chambers of the Polish parliament,  resulting  from the powers conferred on them by the internal  regulations of the  representation.  Furthermore, it was indicated that the parallel introduction into the political system of institutions created in entirely different historical and social conditions led to a crisis of the state and  its structures and consequently to the systemic change, the expression of which was the new  constitution in 1935. 

Pages (from - to)

155 - 197

URL

https://doi.org/10.31268/PS.2022.91

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

0 months after publication

Points of MNiSW / journal

140.0