Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Editors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Additional title

PL Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

EN Defence – Scientific Quarterly of Management and Command Faculty

Journal unique ID

1001507

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

2084-7297

eISSN

2299-2316

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.akademia.mil.pl/o-zeszytach-naukowych-obronnosc

BazHum

http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/678/?idno=16345

Comments

Misją Zeszytów Naukowych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jest upowszechnianie osiągnięć pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów poprzez rozpowszechnianie wyników badań naukowych w zakresie obronności i bezpieczeństwa oraz dyscyplin pokrewnych. Zeszyty są wydawnictwem prezentującym osiągnięcia w obszarze oraz dziedzinie nauk: społecznych, humanistycznych i ekonomicznych. Artykuły wydawane w czasopiśmie dotyczą w szczególności wiedzy z zakresu dyscyplin naukowych: o obronności, o bezpieczeństwie, jak również zarządzaniu, polityce oraz poznaniu i komunikacji społecznej. Teksty publikowane na łamach kwartalnika obejmują szeroko rozumiane obszary wiedzy: sztuki wojennej, polemologii, logistyki i ekonomiki obrony, lotnictwa, zarządzania w środowisku informacyjnym, zarządzania obronnością i bezpieczeństwem, zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym, edukacji obronnej, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego, a także innych obszarów wiedzy mających związek z obronnością i bezpieczeństwem. Publikowane uogólnienia oraz wnioski z przeprowadzonych badań przez młodych naukowców lub studentów są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów. Do wszystkich artykułów zawartych w kwartalniku zamieszczone są abstrakty w języku angielskim. Indeksowane m.in w takich nazach jak: BazHum, CEON The mission of the quarterly is to disseminate achievements in science, particularly by spreading scientific research results in the area of defence and security produced by scientists and students. Texts published in the quarterly refer to widely understood defence located in such areas of science as the art of war, polemology, defence economics and logistics, aviation, management in information environment, defence and security management, ecological security management, defence education, internal security, national security and in other areas of science connected with defence.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 6.0 ---
  • 2017 6.0 ---
  • 2018 6.0 ---
  • 2019 5.0 ---