Processing may take a few seconds...

Article


Title

Cargo transport management in the military sector

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Published in

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Journal year: 2022 | Journal number: vol. 135

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Cargo
  • Military logistics
  • Transport
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Ładunki
  • Transport
Abstract

EN From the beginning of military activity, transport played a priority role in the implementation of military security tasks, guaranteeing the success of operations or wars. Over the years, significant changes in the implementation of tasks in the area of transport and military movement can be observed, which took place in particular in the technological, infrastructure and management dimensions. Thanks to new discoveries and introduced modifications, an increase in the ability to implement military transport was achieved in accordance with the dynamically changing needs of operational troops. The research problem undertaken has been specified in the following form: What factors have the greatest impact on the development of cargo transport capacity in the military sector? The material uses a number of research methods, the leading of which were: analysis and synthesis, querying the literature on the subject, abstraction and inference. As an empirical method, the method of diagnostic survey conducted with the use of the expert interview technique was used. The article identifies the factors most influencing the development of cargo capacity in the military sector, at the same time pointing to the need to tighten the cooperation undertaken in this area between the civil and military circles. Particular attention was paid to factors having a critical impact on the development of transport capacity in the military sector. The obtained results made it possible to indicate that the development of the military cargo transport capability is a priority in the process of improving the military transport and movement subsystem. Particular attention should be paid to improving managerial abilities, which are a key element in ensuring appropriate conditions for the performance of tasks by the armed forces.

PL Realizacja szerokiego spektrum zadań stawianych przed siłami zbrojnymi we wszystkich stanach funkcjonowania państwa jest nierozerwalnie związana z przemieszczaniem określonych sił i środków. Od początku działalności wojskowej, transport odgrywał priorytetową rolę w realizacji zadań zabezpieczenia wojsk, będąc gwarantem sukcesu prowadzonych operacji czy wojen. Na przestrzeni lat zaobserwować można wyraźnie duże zmiany w zakresie realizacji zadań w obszarze transportu i ruchu wojsk, które zachodziły w szczególności w wymiarze technologicznym, infrastrukturalnym oraz zarządczym. Dzięki nowym odkryciom oraz wprowadzanym modyfikacjom uzyskiwano wzrost zdolności do realizacji transportu wojskowego zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami wojsk operacyjnych. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany w następującej postaci: Jakie czynniki wpływają w największym stopniu na rozwój zdolności przewozu ładunków w sektorze militarnym? W materiale wykorzystano szereg metod badawczych, wśród których wiodące były: analiza i synteza, kwerenda literatury przedmiotu, abstrahowanie oraz wnioskowanie. Jako metodę empiryczną wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego przeprowadzonego techniką wywiadu eksperckiego. W artykule zidentyfikowano czynniki wpływające w największym stopniu na rozwój zdolności przewozu ładunków w sektorze militarnym, wskazując jednocześnie na potrzebę zacieśnienia podejmowanej w tym zakresie współpracy środowiska cywilnego i wojskowego. Zwrócono szczególną uwagę na czynniki mające newralgiczny wpływ na rozwój zdolności przewozowych w sektorze militarnym. Otrzymane wyniki pozwoliły wskazać, że rozwój zdolności do realizacji wojskowych przewozów ładunków stanowi priorytet w procesie doskonalenia podsystemu transportu i ruchu wojsk. Szczególną uwagę należy poświęcić przy tym na doskonalenie zdolności zarządczych, stanowiących kluczowy element dla zapewniania właściwych warunków do realizacji zadań przez siły zbrojne.

Date of online publication

19.12.2022

Pages (from - to)

45 - 54

DOI

10.5604/01.3001.0016.2684

URL

https://pnpw-transport.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=235599

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

19.12.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

20.0