Processing may take a few seconds...

Article


Title

Retrospekcja zamachów terrorystycznych w Europie Środkowo-Wschodniej próbą oceny bezpieczeństwa w Polsce w najbliższych latach

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Retrospection of Terrorist Attacks in the East-Central Europe as an Attempt of Assessing Poland’s Security in Forthcoming Years

Year of publication

2022

Published in

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate

Journal year: 2022 | Journal number: nr 12(1)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • NATO
 • Unia Europejska (UE)
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Konflikty zbrojne
 • Terroryzm
 • Wojna hybrydowa
 • Europa Środkowo-Wschodnia
 • Federacja Rosyjska
 • Polska
 • Ukraina
EN
 • NATO
 • European Union
 • Armed conflicts
 • Hybrid warfare
 • International security
 • National security
 • Terrorism
 • Europe
 • Poland
 • Russia
 • Ukraine
Abstract

PL W latach 2010–2019 zamachy terrorystyczne w Europie Środkowo-Wschodniej w większości krajów regionu, z dwoma wyjątkami, przebiegały z nieporównywalnie mniejszą intensywnością, aniżeli w krajach Europy Zachodniej, jednakże całkowita ich liczba jest już zbliżona. Do owych wyjątków zaliczyć należy Federację Rosyjską (FR) i Ukrainę, ze zmianą wektora liczby zamachów terrorystycznych oraz ze swoistym punktem zwrotnym w roku 2014. Przy spełnionym warunku, że w obecną wojnę w Ukrainie nie zostaną zaangażowane państwa NATO i UE, Polska w najbliższym czasie nie powinna być zagrożona (wzrostem) liczby ataków terrorystycznych. Jeżeli jednak w spór zaangażowałyby się te organizacje, Polska stanie się jednym z głównych celów ataków, nie tylko terrorystycznych. Ponadto, abstrahując od zaangażowania NATO i UE w konflikt, hegemoniczna polityka Federacji Rosyjskiej może również doprowadzić do wzrostu tych ataków per analogiam do konfliktów zbrojnych ostatnich trzech dekad na Kaukazie.

EN Between 2010 and 2019, terrorist attacks in the majority of the countries of the Central- Eastern European region (with two exceptions) were characterised by strikingly lower intensity than in the countries of Western Europe and yet their total numbers are comparable. The two notable exceptions include The Russian Federation (RF) and Ukraine, with the vector of change relative to the number of incidents and the unique turning point being 2014. If the condition of NATO and EU countries not interfering in the conflict is satisfied, Poland should not be under the threat of increased terrorist activity in the nearest future. However, should these organisations become involved in the conflict, it is Poland which would become one of the main targets, not only the target of terrorist attacks. Furthermore, irrespective of NATO’s and EU’s involvement in the conflict, the hegemonistic politics of the Russian Federation could also lead to the growth of the number of those attacks, as is the case in the armed conflicts of the last three decades in the Caucasus region.

Date of online publication

18.11.2022

Pages (from - to)

89 - 104

Comments

Bibliografia na stronach 103-104.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

18.11.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

40.0