Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analiza zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym w kierunku likwidacji dysfunkcji organizacyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Organizacja
  • Przedsiębiorstwo produkcyjne
  • Zarządzanie
EN
  • Analysis
  • Management
  • Production enterprise
  • Organizational dysfunction
Abstract

PL W niniejszym artykule zaprezentowano teoretyczne aspekty odnoszące się do wszelkich patologii występujących w organizacji. Zaprezentowano aspekty mogące mieć kluczowe działanie w zakresie oceny dysfunkcji organizacyjnych. Badania zostały przeprowadzone na podstawie kwestionariusza ankiety. Pracodawca uzyskał informację zwrotną (feedback) w zakresie konieczności podjęcia działań mających na celu zapobieganie wszelkim patologiom występującym w organizacji. Patologie struktur organizacyjnych, czyli dysfunkcje utrudniające poprawne funkcjonowanie organizacji z pewnością obniżają wydajność organizacji. Dysfunkcje mogą dotyczyć: mobbingu, nepotyzmu oraz niekompetencji. Prawidłowy proces komunikacji jest niezbędny w celu racjonalnie podjętych decyzji zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.

EN This article presents theoretical aspects relating to all pathologies occurring in the organization. Aspects that may be of key importance in the assessment of organizational dysfunctions are presented. The research was con- ducted on the basis of a questionnaire. The employer obtained feedback on the need to take action to prevent any pathologies occurring in the organiza- tion. Pathologies of organizational structures, i.e. dysfunctions that hinder the proper functioning of the organization, certainly reduce the efficiency of the organization. The dysfunctions may concern: mobbing, nepotism and incom- petence. A correct communication process is essential for rational decisions by both the employer and the employee.

Pages (from - to)

95 - 106

Book

Przedsiębiorczość i marketing – współczesne problemy i zagadnienia

Ministry points / chapter

20.0