Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona informacji w cyberprzestrzeni – rekomendacje

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Protection of Information in Cyberspace – Recommendations

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestrzeń
  • Informacja
  • Informacje niejawne
  • Tajemnica
EN
  • Cybersecurity
  • Classified information
  • Information
Abstract

PL Informacja stanowi specyficzne dobro, które podlega ochronie prawnej. W polskim porządku prawnym szczególnie chronione są nie tylko informacje niejawne, których charakter określa przedmiot ochrony, a więc takie, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić państwo na określone szkody, ale także indywidualny i społeczny wymiar tajemnicy. Tajemnice jednostki, grup społecznych oraz narodowe stanowią sprawę nadrzędną, zarówno na poziomie jednostki, danej grupy społecznej (zawodowej), jak i państwa. Wzależności od poziomu ich identyfikacji, różnią się one między sobą, lecz można wskazać pewne cechy wspólne. Każda informacja jest towarem, który należy chronić przed nieuprawnionym ujawnieniem. Cechą wspólną tajemnicy na wszystkich poziomach jest fakt, że jest ona informacją, którą znamy, ale nie powinniśmy jej rozgłaszać, lub też informacją, której nie znamy, ale chcemy ją uzyskać, tyle tylko, że z określonych powodów nie możemy do niej dotrzeć. Zarówno jednostka, firma, jak i państwo, niedostatecznie zabezpieczając swoje informacje, stają się bezbronne wobec działań innych podmiotów w cyberprzestrzeni

EN Information is a specific good that is subject to legal protection. In the Polish legal system, not only classified information are the subject of protection. The secrets of an individual, social and national groups are of paramount importance, both at the level of the individual, a given social (professional) group, and the state. Depending on the level of their identification, they differ from each other, but some common features can be identified. Each piece of information is a commodity that must be protected against unauthorized disclosure. A common feature of a secret at all levels is that it is information that we know but should not spread, or information that we do not know but want to obtain, only that, for certain reasons, we cannot reach it. Both the individual, the company and the state, insufficiently securing their information, become defenseless against the activities of other entities in cyberspace

Pages (from - to)

359 - 378

Comments

III.BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWIE – REFERENCJE I MODELE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

Book

Modele rozwiązań prawnych. W systemie cyberbezpieczeństwa RP. Rekomendacje.

Points of MNiSW / chapter

20.0