Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni – rekomendacje

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Protection of Personal Data in Cyberspace – Recommendations

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Dane osobowe
  • Ochrona danych osobowych
  • Przetwarzanie danych osobowych
EN
  • Cybersecurity
  • Personal data
  • Privacy
  • Retention
Abstract

PL Zjawiskiem powszechnym jest przetwarzanie danych osobowych w cyberprzestrzeni. Celem podjętych badań jest analiza podstawowych aktów prawnych, regulujących zagadnienie ochrony danych osobowych w cyberprzestrzeni, oraz ocena stanu organów władzy publicznej w sferze zapewnienia bezpieczeństwa personalnego w warunkach rozwoju cyberprzestrzeni. Oprócz przepisów gwarantujących ochronę danych osobowych, analizy wymagają także akty prawne, regulujące zakres ingerencji państwa w prawa jednostki. Ograniczenia dotyczące ochrony danych osobowych zostały ustanowione, między innymi, w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW3 tak zwanej dyrektywie policyjnej. Są to szczególne przepisy, które modyfikują zasady i zakres ochrony danych osób fizycznych w związku z prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem i ściganiem czynów zabronionych i wykonywaniem kar. Przepisy te są adresowane do takich organów publicznych, jak organy sądowe, policja i inne organy ścigania. Skala zbierania i wymiany danych osobowych w tym wypadku stale wzrasta, a technologia pozwala na przetwarzanie danych osobowych na niespotykaną dotąd skalę w celu prowadzenia czynności służących zapobieganiu przestępczości. Słowa kluczowe: dane osobowe, cyberprzestrzeń, prywatność, retencja..

EN A standard is the processing of personal data in cyberspace. The aim of the article is to analyze the basic legal acts regulating the issue of personal data protection in cyberspace, and to assess the state of public authorities in the field of ensuring personal security in the conditions of cyberspace development. The Authors analysis also requires legal acts regulating the scope of state interference in the rights of an individual. Restrictions on the protection of personal data have been laid down, inter alia, in Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of crime prevention and investigation, detection and prosecution of offenses and the execution of penalties, so-called Police Directive. These are specific provisions that modify the principles and scope of data protection of individual persons in connection with the conduct of preparatory proceedings, detection and prosecution of prohibited acts and the execution of penalties. The scale of collecting and exchanging personal data in this case is constantly increasing, and the technology allows the

Pages (from - to)

293 - 311

Comments

III BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWIE – REFERENCJE I MODELE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

Book

Modele rozwiązań prawnych. W systemie cyberbezpieczeństwa RP. Rekomendacje.

Points of MNiSW / chapter

20.0