Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Bezpieczeństwo, tożsamość, prywatność – rekomendacje

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Title variant

EN Security, Identity, Privacy – Recommendations

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Nowe technologie
  • Prywatność
EN
  • Freedom
  • New technologies
  • Privacy
  • Public safety
  • Security
  • Regulations
Abstract

PL Artykuł stanowi próbę wskazania obszarów stanowiących zagrożenia dla prywatności jednostki w warunkach rozwoju nowych technologii oraz określenie niezbędnych kierunków regulacyjnych. Nie ulega wątpliwości, że do zadań państwa należy ochrona bezpieczeństwa swoich obywateli. Niezbędne jest zatem ustalenie statusu jednostki w warunkach regulacji prawnych zapewniających ochronę bezpieczeństwa personalnego, ale także publicznego oraz wskazanie nowych zasad działania administracji publicznej, w tym dookreślenie granic ingerencji władz publicznych. Realizowane przez organy państwa niektóre zadania mogą stanowić istotne ograniczenie ochrony prawnej życia prywatnego jednostki, gwarantowanej w art. 47 Konstytucji RP. Wtym sensie istnieje naturalna antynomia pomiędzy ezpieczeństwem państwa a prywatnością jednostki, wolnością jednostki od państwowej ingerencji. Społeczeństwo niewątpliwie skłonne jest zrzec się części swojej wolności w zamian za bezpieczeństwo. Ustępstwa te są tzw. elementem umowy społecznej. Wyzwanie natomiast stanowi ustalenie wzajemnych granic ustępstw pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem. Ile od jednostki można oczekiwać zrzeczenia się praw do wolności w imię bezpieczeństwa wspólnego i odwrotnie, na ile można odstąpić od realizacji polityki bezpieczeństwa, aby zapewnić konieczny zakres wolności.

EN The article is an attempt to indicate areas where there are threats to the privacy of an individual in the conditions of development of new technologies and to determine necessary regulatory directions. There is no doubt that one of the task of the state is to protect the safety of its citizens. Necessary is therefore to establish the status of an individual in the conditions of legal regulations ensuring protecting personal and public safety, and indication of new rules for the operation of public administration and to specify the limits of interference by public authorities. Implemented by state authorities some tasks may constitute a significant limitation of the legal protection of life private entity, guaranteed in art. 47 of the Polish Constitution. In that sense there is a natural antinomy between state security and privacy of the individual, the freedom of the individual from state interference. Society undoubtedly, it is willing to give up part of its freedom in exchange for security. These concessions are called part of the social contract. Challenge but it is the fixing of mutual limits of concessions between freedom and safety. How much can an individual be expected to relinquish freedom for the sake of common security and vice versa, to what extent can be waived from the implementation of security policy to ensure the necessary scope of freedom.

Pages (from - to)

255 - 265

Comments

III BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W SYSTEMIE CYBERBEZPIECZEŃSTWIE – REFERENCJE I MODELE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

Book

Modele rozwiązań prawnych w systemie cyberbezpieczeństwa RP : rekomendacje

Ministry points / chapter

20

Ministry points / chapter (humanities, social sciences and theology)

20