Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Prawo telekomunikacyjne w systemie cyberbezpieczeństwa – retencja danych

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Title variant

EN Telecommunications Law in a System of Cybersecurity – Data Retention

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Dane osobowe
  • Prawo do prywatności
  • Prywatność
EN
  • Cybersecurity
  • Data retention
  • Personal data
  • Privacy
Abstract

PL Prawo do prywatności jednostki jest dobrem prawnie chronionym, które może zostać zagrożone w wyniku dostępu przez uprawnione organy do danych telekomunikacyjnych jednostki. Dopuszczalność ograniczania tego prawa została określona w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, który stanowi, że „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”. Oznacza to, że pozyskiwanie w cyberprzestrzeni danych telekomunikacyjnych musi mieć za cel zapobieżenie, wykrycie, lub ustalenie sprawców określonych, najpoważniejszych przestępstw. Dostęp do danych telekomunikacyjnych musi się odbywać w granicach niezbędności. Gromadzenie przez Policję i inne uprawnione organy wielu różnych informacji jest instrumentem istotnym w walce z przestępczością, a zwłaszcza z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Zjawisko retencji danych może ponadto stanowić gwarancję bezpieczeństwa publicznego, co niewątpliwie jest celem interesu ogólnego każdego państwa.

EN The individual’s right to privacy is a legally good protected by the law. The admissibility of limiting this right is set out in Art. 31 sec. 3 of the Constitution of the Republic of Poland, which states that “Restrictions on the exercise of constitutional rights and freedoms may be established only by statute and only if they are necessary in a democratic state for its safety or public order, or for the protection of the environment, health and public morality, or the freedoms and rights of others. These limitations shall not violate the essence of freedoms and rights”. This means that the purpose of obtaining telecommunications data must be to prevent, detect and identify the perpetrators of the most serious crimes. Access to telecommunications data must be performed within the limits of necessity. The collection by the Police and other authorized bodies of a wide variety of information is an essential instrument in the fight against crime, in particular against organized crime and terrorism. The phenomenon of data retention may also constitute a guarantee of public safety, which is undoubtedly the goal of the general interest of every state.

Pages (from - to)

159 - 225

Comments

II. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE RELACJI MIĘDZY SYSTEMEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA A SYSTEMEM PRAWA I DZIAŁANIEM ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNE

Book

Modele rozwiązań prawnych w systemie cyberbezpieczeństwa RP : rekomendacje

Ministry points / chapter

20

Ministry points / chapter (humanities, social sciences and theology)

20