Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zapewnienie przetrwania ludności cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny – wybrane problemy

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Ensuring the survival of the civilian population in conditions of external threat to the state and during the war –selected problems

Year of publication

2021

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 277 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Obrona cywilna
 • Ochrona ludności
 • Sytuacja kryzysowa
 • Wojna
 • Zagrożenia militarne
 • Zarządzanie kryzysowe
EN
 • Civil defence
 • Crisis management
 • Civil protection
 • Crisis situation
 • Military threat
 • War
Abstract

PL W swoich rozważaniach autorzy odnieśli się do wprowadzenia metodologicznego do problematyki zapewnienia przetrwania ludności cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. Przybliżono pojęcie ochrony ludności, a następnie wskazano cele badań w przedmiotowym zakresie oraz możliwy do przyjęcia główny problem badawczy i związane z nim szczegółowe problemy badawcze, a także hipotezę badawczą (ogólną i szczegółowe). W dalszej części, w oparciu o analizę zapisów prawnych (obowiązujących, jak również procedowanych), literatury przedmiotu oraz przy wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń w przedmiotowej materii, autorzy przedstawili wybrane zagadnienia oscylujące wokół przedmiotu badań (potencjalne i rzeczywiste zagrożenia, wykorzystanie sił i środków do przeciwdziałania i walki, problemy organizacyjno-prawne, organizacyjno-kompetencyjny zakres obowiązków podmiotów – zgodnie z właściwością rzeczową). Finalnie wskazano dostrzegalne niedomagania i zaprezentowali postulowane zmiany ukierunkowane na zwiększenie efektywności w zapewnieniu przetrwania ludności cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.

EN The Authors referred to the introduction of a methodological issue of ensuring the survival of civil protection in conditions of external threats to the State and during the war. The Authors presented the definition of civil protection, the objectives if the study, the main research problem, and related specific research problems and the research hypothesis (general and specific). In the nest part of text, on the basis of the analysis of legal regulations (in force as well as those undergoing proceedings), the literature on the subject and with the use of previous experience in this subject, the Authors have presented selected issues oscillating around the subject of research (actual and potential threats, preventing and combating, organizational and legal problems). Finally, the errors was indicated. Authors indicated changes that could increase the effectiveness of efforts to ensure the survival of civilians in conditions of external threat to the State andduring the war

Date of online publication

21.12.2021

Pages (from - to)

117 - 141

DOI

10.34752/2021-f277

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/135

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

21.12.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0