Processing may take a few seconds...

Article


Title

Prawno-organizacyjne zasady działania administracji publicznej i organów dowodzenia sił zbrojnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Title variant

EN Legal and organizational rules of operation of the public administration and armed command bodies in the conditions of an external threat to the state and during war

Year of publication

2021

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 277 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Administracja publiczna
 • Administracja wojskowa
 • Działania wojenne
 • Gotowość obronna
 • Obronność państwa
 • System obronny państwa
 • Zagrożenia militarne
EN
 • Defence capability of a State
 • Military administration
 • Military threat
 • Public administration
Abstract

PL W tekście autorzy odnieśli się do wprowadzenia metodologicznego problematyki zapewnienia prawno-organizacyjnych uwarunkowań funkcjonowania państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny. Wyjaśniono podstawowe pojęcia dotyczące tej problematyki, jak również określono cele badań we wskazanym zakresie oraz możliwy do przyjęcia główny problem badawczy i szczegółowe problemy badawcze. W dalszej części, na podstawie analizy regulacji prawnych, literatury przedmiotu autorzy przedstawili podstawowe zagadnienia związane z podniesionym tematem, w tym kwestie dotyczące gotowości obronnej państwa, funkcjonowania organów administracji publicznej w tym wojskowej oraz przywrócenia stanu normalnego funkcjonowania państwa po wojnie.

EN In the text, the authors refer to the introduction of the methodological issues of ensuring legal and organizational conditions for the functioning of the state in conditions of external threats and in times of war. The basic concepts related to this issue were explained, as well as the objectives of the research in the indicated scope as well as the acceptable main research problem and detailed research problems were defined. Further on, on the basis of the analysis of legal regulations and literature on the subject, the authors presented the basic issues related to the discussed topic, including issues related to the state's defense readiness, the functioning of public administration bodies, including the military, and restoration of the state to normal functioning after the war

Date of online publication

21.12.2021

Pages (from - to)

51 - 65

DOI

10.34752/2021-c277

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/132

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

21.12.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0