Processing may take a few seconds...

Article


Title

Transport kolejowy jako element bezpieczeństwa militarnego państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Rail transport as an element of the national defense security

Year of publication

2021

Published in

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Journal year: 2021 | Journal volume: vol. 133

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo militarne
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Infrastruktura
  • Transport kolejowy
  • Siły zbrojne
EN
  • Armed forces
  • Critical infrastructure
  • Internal security
  • Military security
  • Rail transport
Abstract

PL Jednym z kluczowych obszarów bezpieczeństwa państwa jest bezpieczeństwo militarne. Jego zapewnienie wymaga szeregu różnorodnych działań o charakterze polityczno-militarnym, wśród których istotna rola przypada zdolności do przemieszczania sił i środków będących w dyspozycji wojska na terytorium kraju, jak i poza nim różnymi gałęziami transportu. Z perspektywy współczesnych uwarunkowań rozbudowa sieci transportowych wszystkich gałęzi transportu jest niezbędna dla zapewnienia wymaganych warunków przemieszczania się osób oraz przewozu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zaspokojenia potrzeb bytowych ludności i możliwości jej ewakuacji, wparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk sojuszniczych, w przypadku kryzysu lub wojny. Nowoczesna sieć kolejowa, umożliwia rozwój polskiej gospodarki i wzmacniają jej powiązanie z gospodarką światową. Jest także ważnym składnikiem bezpieczeństwa narodowego, systemu obronnego państwa oraz terytorialnie zrównoważonego rozwoju kraju. Nowoczesna infrastruktura transportowa, unowocześniony park taborowy oraz integralne systemy zarządzania przewozami obniżają koszty w gospodarce, przyczyniając się jednocześnie do obniżenia presji na środowisko. Systematyczna poprawa infrastruktury transportowej stanowi jedno z podstawowych wyzwań dla rozwoju państwa nie tylko z perspektywy gospodarczej, ale także odgrywa priorytetową rolę w odniesieniu do bezpieczeństwa i obronności państwa. Celem artykułu jest identyfikacja istoty oraz znaczenia transportu kolejowego dla zapewnienia bezpieczeństwa militarnego państwa. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany w następującej postaci: W jakim zakresie rozwój transportu kolejowego oddziaływuje na bezpieczeństwo militarne państwa oraz jakie działania należy podjąć aby poprawić mobilność wojskową w obszarze transportu kolejowego? W materiale wykorzystano szereg metod badawczych, wśród których prym wiodły: kwerenda literatury przedmiotu, analiza i synteza, abstrahowanie oraz metody wnioskowania. Przyjęte podejście umożliwiło uzyskanie przekrojowego charakteru rozważań, dając jednocześnie podstawy do dalszych, poszerzonych badań tego niezwykle złożonego problemu.

EN One of the main areas of national security is defense security. Its provision requires many various activities of a political and military nature. An important role is played by the ability to move forces and resources at the army's disposal within the territory of the country and outside it by various modes of transport. From the perspective of current conditions, the expansion of transport networks of all modes of transportation is necessary to ensure the required conditions for the movement of people and the transport of armaments and military equipment, meet the living needs of the population and the possibility of its evacuation, support the Polish Armed Forces and allied forces in the event of a crisis or war. A modern railway network enables the development of the Polish economy and strengthens its link with the world economy. It is also an essential component of national security, the national defense system, and the territorially balanced development of the country. Modern transport infrastructure, modernized rolling stock, and integrated transport management systems reduce costs in the economy while lowering the pressure on the environment. Systematic improvement of transport infrastructure is one of the primary challenges for the nation's development, not only from the economic perspective but also plays a priority role concerning national defense security. The aim of the article is to identify the essence and importance of rail transport for ensuring national defense security. The research problem undertaken has been specified in the following form: To what extent does the development of rail transport affect the national defense security, and what actions should be taken to improve military mobility in rail transport? The material uses several research methods, the leading of which were: literature query, analysis, and synthesis, abstraction, and inference methods. The adopted approach made it possible to obtain a cross-sectional character of the considerations while providing the basis for further, extended research on this highly complex problem.

Date of online publication

01.06.2021

Pages (from - to)

27 - 37

DOI

10.5604/01.3001.0015.6498

URL

https://pnpw-transport.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=226616

Comments

Bibliografia na stronie 36.

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

01.06.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0