Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Znaczenie wybranych podmiotów państwowych dla bezpieczeństwa militarnego RP

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

KWARTALNIK BELLONA

Rocznik: 2020 | Numer: nr 2 (701)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
 • Geopolityka
 • Ogniwa obronne pozamilitarne
 • Polityka
 • Polska
 • Potencjał obronny państwa
 • Stosunki międzynarodowe
 • Strategia bezpieczeństwa
 • System obronny państwa
 • Zasoby obronne państwa
EN
 • Geopolitics
 • International relations
 • International security
 • Military security
 • Poland
 • Security strategy
 • Security system
 • State defence resources
 • State defensive potential
Streszczenie

PL W artykule autorzy zbadali znaczenie wybranych państw da bezpieczeństwa militarnego RP. Zaproponowana metodyka tej oceny jest podejściem nowatorskim, niestosowanym do tej pory w materiałach analitycznych, co stanowi interesujący głos w piśmiennictwie związanym z bezpieczeństwem. Analizie poddano czynniki materialne i niematerialne, militarne i niemilitarne. Analiza wybranych państw z otoczenia RP pozwoliła na stworzenie rankingu państw (wg siła oddziaływania na arenie międzynarodowej). Ponadto wykazano, że przewaga militarna i materialna nie jest gwarantem silnej pozycji państwa a obecnie to strategiczna wola polityczna odgrywa decydującą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa militarnego.

EN This article examines the importance of selected countries for the military security of Poland, as well as precisely analyses material and non-material, military and non-military activities. The proposed methodology for this assessment provides an innovative approach, not yet used in analytical materials, which makes it interesting in literature on security. The analysis of selected countries allowed to create a ranking of countries (by international impact). In addition, it has been shown that military and material superiority does not guarantee a state any strong position. It has been pointed out that currently, it is the strategic political will that is decisive in ensuring military safety of the state

Strony (od-do)

141 - 166

DOI

10.5604/01.3001.0014.4760

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=209008

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0