Processing may take a few seconds...

Article

Title

Znaczenie wybranych podmiotów państwowych dla bezpieczeństwa militarnego RP

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2020

Published in

Kwartalnik Bellona

Journal year: 2020 | Journal number: nr 2 (701)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
 • Geopolityka
 • Ogniwa obronne pozamilitarne
 • Polityka
 • Polska
 • Potencjał obronny państwa
 • Stosunki międzynarodowe
 • Strategia bezpieczeństwa
 • System obronny państwa
 • Zasoby obronne państwa
EN
 • Geopolitics
 • International relations
 • International security
 • Military security
 • Poland
 • Security strategy
 • Security system
 • State defence resources
 • State defensive potential
Abstract

PL W artykule autorzy zbadali znaczenie wybranych państw da bezpieczeństwa militarnego RP. Zaproponowana metodyka tej oceny jest podejściem nowatorskim, niestosowanym do tej pory w materiałach analitycznych, co stanowi interesujący głos w piśmiennictwie związanym z bezpieczeństwem. Analizie poddano czynniki materialne i niematerialne, militarne i niemilitarne. Analiza wybranych państw z otoczenia RP pozwoliła na stworzenie rankingu państw (wg siła oddziaływania na arenie międzynarodowej). Ponadto wykazano, że przewaga militarna i materialna nie jest gwarantem silnej pozycji państwa a obecnie to strategiczna wola polityczna odgrywa decydującą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa militarnego.

EN This article examines the importance of selected countries for the military security of Poland, as well as precisely analyses material and non-material, military and non-military activities. The proposed methodology for this assessment provides an innovative approach, not yet used in analytical materials, which makes it interesting in literature on security. The analysis of selected countries allowed to create a ranking of countries (by international impact). In addition, it has been shown that military and material superiority does not guarantee a state any strong position. It has been pointed out that currently, it is the strategic political will that is decisive in ensuring military safety of the state

Pages (from - to)

141 - 166

DOI

10.5604/01.3001.0014.4760

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=209008

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20