Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rywalizacja USA-Chiny o strategiczną dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji i nowej geopolityki AI

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN US-China rivalry for strategic domination in the area of artificial intelligence and the new AI geopolitics

Year of publication

2020

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2020 | Journal number: nr 2 (701)

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
 • Chiny
 • Geopolityka
 • Globalizacja
 • Nauka
 • Przywództwo
 • Stany Zjednoczone (USA)
 • Sztuczna inteligencja
 • Technologia
 • Zbrojenia
EN
 • Armaments
 • Artificial intelligence
 • China
 • Geopolitics
 • International security
 • Technology
 • United States of America
Abstract

PL Autor ukazuje, iż obecna strategiczna rywalizacja Chińskiej Republiki Ludowej ze Stanami Zjednoczonymi o zdobycie lub utrzymanie globalnego przywództwa jest bliska osiągnięcia punktu bifiurkacji. Szczególnej dynamiki nabierze ten proces na obszarze Sztucznej Inteligencji (SI) (ang. Artificial Inteligence – AI) Oba państwa uznają, iż jest on kluczowy dla uzyskania strategicznej dominacji nad rywalem. Powoduje to przyspieszony rozwój technologii SI i rosnący jej wpływ na procesy gospodarcze, polityczne i społeczne. Pandemia koronawirusa przyspieszyła ten proces, stając się jego silnym katalizatorem. USA i ChRL zdominowały rywalizację o technologiczne wykorzystanie potencjału SI. Ich konfrontacja na tym polu wchodzi obecnie w fazę krytycznego punktu nierównowagi systemu międzynarodowego i powoduje rosnącą presję na wyścig w rozwoju militarnych technologii SI, a także skutkujetworzeniem się nowej geopolityki opartej na skutecznym wykorzystywaniu do rywalizacji zdanetyzowanej przestrzeni i technologicznej infrastruktury. Może to doprowadzić do nagłego przekroczenia punktu bifiurkacji - powstania globalnego zagrożenia spowodowanego wprowadzeniem do struktur bezpieczeństwa technologii SI, które nie zostały sprawdzone w warunkach krytycznych. Może to spowodować gwałtowne załamanie stabilności systemów i przejście do samozorganizowanego stanu krytycznego świata.

EN The author shows that the present strategic rivalry between the People's Republic of China and the United States for gaining or maintaining global leadership is close to reaching the bifurcation point. This process will be particularly dynamic in the area of Artificial Intelligence (AI). Both countries recognize that it is crucial for gaining strategic dominance over the rival. This causes the accelerated development of AI technology and its increasing impact on economic, political and social processes. The coronavirus pandemic accelerated this process, becoming its strong catalyst. The US and the PRC dominated the competition to use the technological potential of AI. Their confrontation in this field is now entering the stage of a critical point of imbalance in the international system and is causing increasing pressure on the race in the development of military AI technologies, as well as the emergence of a new geopolitics based on the effective use of big data process and technological infrastructure. This can lead to a sudden breach of the bifurcation point - a global threat caused by the introduction of AI technologies into security structures that have not been tested under critical conditions. This can cause a sudden breakdown in the stability of systems and a transition to a self-organized world critical state.

Pages (from - to)

5 - 25

DOI

10.5604/01.3001.0014.3837

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=207581

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

2020

Ministry points / journal

20.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0