Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Pojecie, istota i zakres zadań obronnych

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Obronność państwa
  • Świadczenia obronne
Abstract

PL Zadania obronne samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów prawnych 1.1. Pojęcie, istota i zakres zadań obronnych Chociaż jednym z najczęściej stosowanych terminów z zakresu obrony narodowej jest termin "zadania obronne", to znalezienie jednoznacznej stosowanej w teorii, jak i praktyce definicji zadań obronnych jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. W treści ustaw, rozporządzeń i dokumentów planistycznych zadania obronne definiuje się różnie-zazwyczaj wbrew zasadom definiowania i logicznego określania nazw powszechnie obowiązujących. Termin zadania obronne pojawił się dość dawno i ma bardzo praktyczne zastosowanie. Z tego też względu jego definicja powinna mieć przede wszystkim charakter regulujący. Jest to szczególnie przydatne w praktyce legislacyjnej, gdy ustawodawca ustala (reguluje) znaczenie danego terminu, by uniknąć zjawiska używania nazwy, której zakres nie jest do końca ustalony. Podstawowe źródło prawa, jakim jest ustawa zasadnicza w art. 85 ust. 1 określa, że obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny 1. Nie można jednak z treści tego postanowienia wywodzić istoty zdań obronnych głównie ze względu na to, iż obowiązek obywatela nie może być utożsamiany z obowiązkiem spoczywającym na wszystkich podmiotach funkcjonujących w państwie, a więc z zadaniami organów władzy, podległych im straży, służb i inspekcji oraz innych jednostek organizacyjnych, podmiotów sfery rynkowej-przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych instytucji funkcjonujących w państwie. Nie można wreszcie przenosić istoty obowiązku obywatela w zakresie obrony ojczyzny na obowiązki, jakie spełnia tenże obywatel będąc funkcjonariuszem publicznym, organem władzy, przedsiębiorcą lub członkiem organizacji pozarządowej. Świadczy o tym zapis ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP: "W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani do: pełnienia służby wojskowej, wykonywania obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i mobilizacyjnych, świadczenia pracy w ramach przydziałów mobilizacyjnych, pełnienia służby w obronie cywilnej, odbywania edukacji dla bezpieczeństwa, uczestniczenia w samoobronie ludności, odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz do wykonywania świadczeń na rzecz obrony-na zasadach i w zakresie określonym w ustawie." 2 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, ze zm.). 2 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, art. 4 ust. 2 (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1459).

Pages (from - to)

12 - 21

Book

Zadania obronne samorządu terytorialnego

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0