Processing may take a few seconds...

Article


Title

Świadczenia na rzecz obrony w procesie pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Stan aktualny oraz kierunki rozwoju

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Defence benefits in the process of non-military defense preparation of the state. Current conditions and directions of development

Year of publication

2019

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2019 | Journal volume: t. 269 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Obronność państwa
  • Pozamilitarne ogniwa obronne
  • Przygotowania obronne
  • System obronny państwa
  • Świadczenia obronne
Abstract

PL Pozamilitarne przygotowania obronne w państwie obejmują działania, planistyczne, organizacyjne i rzeczowo-finansowe realizowane przez niemilitarne podmioty systemu obronnego, czyli przez administrację publiczną, przedsiębiorców, różne instytucje oraz obywateli na rzecz przygotowania do sprawnego funkcjonowania państwa w warunkach kryzysu polityczno-militarnego oraz w czasie mobilizacji i wojny. Działania te mają na celu wspieranie Sił Zbrojnych RP, w tym wojsk sojuszniczych oraz zapewnienie funkcjonowania państwa i przetrwania społeczeństwa w trudnych warunkach kryzysowych i wojennych. We wszystkich tych działaniach zasadnicza role odgrywać będą świadczenia na rzecz obrony. W związku z tym, treścią niniejszego artykułu było w pierwszym etapie, omówienie genezy oraz podstaw prawnych regulujących problematykę świadczeń na rzecz obrony. W dalszej kolejności zbadano dysfunkcje planistyczno-organizacyjne w procesie nakładania (przeznaczania) świadczeń osobistych, rzeczowych i szczególnych przez organy administracji publicznej. W kolejnym etapie, wskazano na dwa zasadnicze problemy w obszarze świadczeń na rzecz obrony: brak systemu motywacyjnego dla osób oraz przedsiębiorców (instytucji) realizujących świadczenia na rzecz obrony oraz brak odpowiednich zasobów, zarówno pod względem jakościowym oraz ilościowym, do wykorzystania w ramach świadczeń na rzecz obrony. Na koniec, wskazano propozycje rozwiązań prawno-organizacyjnych w zakresie realizacji świadczeń osobistych, rzeczowych i szczególnych, mogących wpłynąć na podniesie poziomu realizowanych przygotowań obronnych w państwie.

EN Non-military defence preparations in the state include activities, planning, organizational and material and financial implemented by non-military defence system entities, i.e. public administration, entrepreneurs, various institutions and citizens for preparation for the smooth functioning of the state in the conditions of political and military crisis and during mobilization and war. These activities are aimed at supporting the Polish Armed Forces, including allied forces and ensuring the functioning of the state and the survival of society in difficult crisis and war conditions. Defence services will play a key role in all these activities.Therefore, in the first stage, the content of this article was to discuss the genesis and legal basis governing the issue of defence benefits. Subsequently, planning and organizational dysfunctions in the process of imposing (allocating) personal, material and specific benefits by public administration bodies were examined.In the next stage, two main problems were identified in the area of defence services: lack of an incentive system for persons and entrepreneurs (institutions) providing defence services and a lack of adequate resources, in both qualitative and quantitative terms, to be used as part of defence services.Finally, suggestions were made for legal and organizational solutions regarding the implementation of personal, material and specific benefits that could affect the level of defence preparations implemented in the country

Date of online publication

01.12.2019 (Date presumed)

Pages (from - to)

77 - 104

DOI

10.34752/rg8x-yn20

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/51/61

Comments

Bibliografia i wykaz aktów prawnych na stronach 103-104. Streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0