Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ocena pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce oraz kierunki ich doskonalenia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Evaluation non-military preparing defense in Poland and their directions of improvement

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2019 | Tom: t. 269 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Administracja publiczna
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Obrona cywilna
 • Obronność państwa
 • Polska
 • Pozamilitarne ogniwa obronne
 • System obronny państwa
EN
 • Administration
 • Civil defence
 • National security
 • Non military defence structures
 • Poland
 • Security system
Streszczenie

PL Sentencją przeprowadzenia przeze mnie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce, było powszechnie znane powiedzenie, że dziś nie wystarczy „wiedzieć, że” ani „wiedzieć jak”, ale trzeba „wiedzieć dlaczego”. Uwzględniając charakter problemu, należy pamiętać, że pozamilitarne przygotowania obronne państwa, rozumiane jako „proces realizowany przez wszystkie pozamilitarne podmioty systemu obronnego państwa, obejmujący całokształt przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych i rzeczowo-finansowych, mających na celu przygotowanie sił i środków oraz sposobów (procedur) działania tych podmiotów do zapewnienia przetrwania państwa i jego obywateli w razie wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny”, stanowią rozległy interdyscyplinarny obszar poznania. Przyjęte zatem musiały być przez autora pewne ograniczenia nawiązujące do tytułu rozdziału, co w konsekwencji doprowadziło do wyboru określonych priorytetów mających na celu określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce. Przeprowadzone analizy w przedmiotowym zakresie umożliwiły na określenie kierunków doskonalenia tych przygotowań oraz sformułowanie rekomendacji.

EN The sentence of my assessment of non-military defense preparations in Poland was the well-known saying that today it is not enough to "know that" or "know how", but you need to "know why". Considering the nature of the problem, it should be remembered thatnon-military state defense preparations, understood as "the process carried out by all non-military entities of the state defense system, covering all planning, organizational and material-financial undertakings aimed at preparing forces and means and methods (procedures) of action these entities to ensure the survival of the state and its citizens in the event of an external security threat and during war, "constitute a vast interdisciplinary area of knowledge. Therefore, the author had to adopt certainrestrictions referring to the title of the chapter, which in consequence led to the selection of specific priorities aimed at determining the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats of non-military defense preparations in Poland. Theanalyses carried out in the subject area allowed to determine the directions of improvement of these preparations and to formulate recommendations

Strony (od-do)

13 - 28

DOI

10.34752/474x-gt11

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-8d9c7785-8a09-4674-83cd-cf0db747ca2e

Uwagi

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 27-28. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

20

Publikacja indeksowana w

BazTech | CEON