Processing may take a few seconds...

Article


Title

Modern conditions for the functioning of the state defence system : polemological approach

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

PL Współczesne uwarunkowania funkcjonowania systemu obronnego państwa : ujecie polemologiczne

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2018 | Journal number: z. 128

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
  • System obronny państwa
  • Badania nad pokojem
  • Wojna
Abstract

EN The establishment and functioning of the defence system largely depends on the geopolitical position of the state, political and economic conditions and the possibility of defence capabilities. It must be dealt with and create it with regard to direct or indirect threats, both military and non-military expenditure. The armed forces increasingly make its readiness and capabilities in combat operations from the modernization of weaponry and logistical support, as well as the personal and material reserves located within the country. A multifaceted, complex nature of defence requires that a defense system was comprehensive, ensure systematic conduct broad (not just military) defensive preparations in the alliances, national and regional levels, which will enable the public to continue socio-economic activities in the most difficult conditions of the war. The cognitive goal of article is to indicate the possible use of existing and future opportunities for converting defence system of the Republic of Poland by using polemology. The practical aim is to identify aspects of polemology that can be used to improve polish defense system. Due to the diverse nature of the dangers and the nature of possible wars and armed conflicts, the defence system should prepare the state and its armed forces to repel any aggression. In the assumptions should be provided for rapid response armed throughout the territory of the state as well as reaching outside the territory of the state

PL Tworzenie i funkcjonowanie systemu obronnego w dużej mierze uzależnione jest od geopolitycznego położenia państwa, uwarunkowań politycznych i ekonomicznych oraz możliwości potencjału obronnego. Należy bowiem rozpatrywać i tworzyć go mając na względzie bezpośrednie lub pośrednie zagrożenia, zarówno niemilitarne, jak i militarne. W coraz większym stopniu koncepcje strategii wojennej, urzeczywistnianej w walce zbrojnej, wiążą się z polityką, a niekiedy następuje jej zdominowanie przez strategię. Siły zbrojne coraz bardziej uzależniają swoją gotowość bojową i możliwości prowadzenia operacji i walki od modernizacji uzbrojenia oraz logistycznego wsparcia, a także od rezerw osobowych i materiałowych znajdujących się na obszarze kraju.Wieloaspektowy, skomplikowany charakter obronności wymaga, aby system obronny państwa był kompleksowy, zapewniał systematyczne prowadzenie szeroko pojętych (nie tylko militarnych) przygotowań obronnych w układzie sojuszniczym, ogólnokrajowym i regionalnym, co umożliwi społeczeństwu kontynuowanie działalności społeczno-gospodarczej w najtrudniejszych warunkach wojny. W tym znaczeniu system obronny państwa jest zbiorem wzajemnie powiązanych instytucji, ludzi i urządzeń, łącznie z określonym doktrynalnie mechanizmem ich funkcjonowania, warunkujących bezpieczeństwo państwa.Celem poznawczym artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania obecnych i przyszłych możliwości przekształcenia systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zastosowanie polemologii. Natomiast cel praktyczny stanowi identyfikacja aspektów polemologii, które można wykorzystać do ulepszenia polskiego systemu obronnego.W związku ze zróżnicowanym charakterem zagrożeń oraz charakterem możliwych wojen i konfliktów zbrojnych, system obronny powinien przygotować państwo i jego siły zbrojne do odpierania każdej agresji. W jego założeniach powinna być przewidziana szybka reakcja zbrojna na całym terytorium państwa a także sięgająca poza terytorium państwa.

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

333 - 344

DOI

10.29119/1641-3466.2018.128.26

URL

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20128/Palczewska.pdf

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

11.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

11.0