Processing may take a few seconds...

Article


Title

Kodyfikacja prawa łowieckiego w zaborze austriackim i jego recepcja w ustawodawstwie II Rzeczypospolitej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN The Codification of Hunting Law in the Austrian Partition and its Reception in the Legislation in the Second Republic of Poland

Year of publication

2017

Published in

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Journal year: 2017 | Journal volume: T. XII | Journal number: nr 14 (2)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Historia
  • Łowiectwo
  • Ochrona przyrody
  • Parlamentaryzm
  • Prawo
  • Galicja (kraina historyczna)
Abstract

PL Celem artykułu było przedstawienie w ujęciu historycznym, kodyfikacji prawa łowieckiego w zaborze austriackim na przełomie XIX i XX w. i wpływu jego poszczególnych rozwiązań na kształtowanie się stosunków myśliwskich w niepodległym państwie polskim po 1918 r. Początki tego procesu miały miejsce w połowie XIX w., kiedy to w ramach przeprowadzonych w państwach zaborczych (Cesarstwo Austrowęgierskie i Cesarstwie niemieckim) kodyfikacji praw podjęto prace nad uporządkowaniem zagadnień łowieckich. W celu zaprezentowania przebiegu prac nad kolejnymi etapami kodyfikacji prawa łowieckiego w zaborze austriackim na przełomie XIX i XX w., przebadano źródła wytworzone przez kancelarię Sejmu Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii do którego kompetencji przynależały kwestie kultury krajowej, w tym myślistwa. Były to: Sprawozdania Stenograficzne z posiedzeń izby z lat 1883–1910 oraz zawierające szczegółowe teksty i analizy poszczególnych projektów ustaw Allegaty ze wskazanego okresu. Uzupełnienie stanowił „Dziennik Ustaw i Rozporządzeń Krajowych dla Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskiem” zawierający teksty ustaw. W oparciu o powyższy materiał źródłowy przeprowadzono szczegółową analizę przyjętych rozwiązań, szczególnie w obszarze struktury okręgów łowieckich oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną na terenach prywatnych. W oparciu o wyniki przeglądu galicyjskiego prawa łowieckiego posługując się metodą komparatystyczną i komentarzami do kolejnych kodyfikacji dokonano porównania rozwiązań wypracowanych w galicyjskiej ustawie łowieckiej z 1910 r. z zasadami organizacji łowiectwa przyjętymi w II Rzeczypospolitej (1918–1939) w ramach Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3 grudnia 1927 r. Pozwoliło to na wskazanie obszarów, w których nastąpiła implementacja wcześniejszych przepisów, m.in. w zakresie organizacji polowania i okręgów łowieckich. Wskazano również zasadnicze różnice, które wynikały z odmiennie definiowanego zjawiska polowania, w ramach porównywanych aktów normatywnych.

EN The aim of the article is to present the codification of game laws in the territory of the Austrian Partition at the turn of the 19th and 20th centuries and the influence of its respective regulations on the shaping of hunting relations in the Polish independent state after 1918. The beginnings of this process took place in the mid-19th century when some work was undertaken in order to regulate hunting issues within the codification of laws carried out by the partitioning powers. I order to describe the proceedings referring to successive stages of the process of codification of game laws in the Austrian Partition at the turn of the 19th and 20th centuries, the sources produced by the chancellery of the Diet of the Kingdom of Galicia and Lodomeria were examined, the power of which embraced the questions of domestic culture as well as the sphere of hunting. These included parliamentary transcripts of chamber meetings from the years 1883-1910, some appendices dating from this period, which contain detailed texts and analyses of specific legislation drafts, and The Journal of Laws and Domestic Regulations for the Kingdom of Galicia and Lodomeria with the Grand Dutchy of Cracow. Using the above-mentioned material, a thorough analysis of the adopted solutions was conducted, particularly those concerning the structure of hunting districts and the problem of responsibility for damage caused by game on private land. Based on the results of the overview of the Galician hunting law and applying a comparative method together with commentaries on successive codification, a comparison was made between the regulations worked out in the Galician Hunting Act of 1910 and the rules of hunting organization, which were adopted in the Second Republic of Poland (1918-1939) under the Decree of the President of the Republic of Poland of December 3, 1927. This allowed the author to indicate the areas in which the implementation of the earlier regulations was effectuated in terms of hunting organization and hunting districts, among other things, as well as those in which there were fundamental differences resulting from the distinct definitions of the notion of hunting embedded in both pieces of legislation.

Pages (from - to)

63 - 85

URL

http://www.sawp.org.pl/images/art_pdf/art_Wojtacki_2017_2.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

10.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

10.0