Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Bezpieczeństwo wewnętrzne w świetle współczesnych wyzwań teorii i praktyki problemu

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Title variant

EN Internal security in the aspect of contemporary challenges of theory and practice of the problem

Year of publication

2023

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2023 | Journal volume: t. 282 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
EN
 • Cultural security state
 • Cybersecurity
 • Ecological security
 • Internal security
 • Military security
 • National security
 • Public security
 • Social security
 • Terminology
 • Axiology
 • Security science
 • Legal sciences
 • Science of politics and administration
PL
 • Aksjologia
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • Bezpieczeństwo kulturowe państwa
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki o obronności
 • Nauki prawne
 • Państwo
 • Społeczeństwo
 • Terminologia
Abstract

PL Naturalną cechą instytucji państwa jest to, iż wyposażone w atrybuty władzy zwierzchniej otacza opieką dobra chronione w ramach swej zewnętrznej i wewnętrznej aktywności na różnych płaszczyznach, w tym m.in. gospodarczej, militarnej, społecznej, kulturowej i porządkowej. Dotyczy to zarówno jego suwerenności i interesów na arenie międzynarodowej, jak i wszelkich spraw na arenie wewnętrznej. Aktywność demokratycznego państwa prawnego obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa narodowego, czyli wolności od wszelkich wyzwań i zagrożeń godzących w interesy państwa jako instytucji politycznej, społecznej, terytorialnej i przymusowej oraz interesy ogółu narodu, grup społecznych i poszczególnych jednostek. Znaczna część tych interesów dotyczy areny wewnętrznej państwa, która obejmuje m.in. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego, wymuszanie przestrzegania panującego porządku prawnego, zapewniania minimum egzystencji obywatelom, ochrony ich życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego. Tradycyjnie bezpieczeństwo wewnętrzne pojmowane jest jako ogół działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom wewnątrz państwa, i tylko w trzech domenach, tj. bezpieczeństwa ustrojowego, publicznego (lub porządku publicznego) i powszechnego. Autor stoi na stanowisku, iż współcześnie pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego należy postrzegać szerzej. Wynika to z faktu, iż demokratyczne państwo prawne ochrania nie tylko panującą władzę, lecz przede wszystkim całą grupę państwową, jak i różne grupy społeczne i poszczególnych obywateli. Owa troska o bezpieczeństwo to nie tylko ochrona panującego porządku prawnego i grupy władczej. To także działanie na rzecz tworzenia warunków bezpiecznego bytu i rozwoju całego społeczeństwa (narodu) i jego poszczególnych części. To ocalanie ich życia i zdrowia, zapewnianie niezbędnych warunków godnego funkcjonowania i wsparcie na różnych etapach i w różnych dziedzinach ich aktywności. Na koniec wreszcie warto mieć na względzie, iż w bezpieczeństwie wewnętrznym chodzi nie tylko o zabezpieczenie przed czynnikami wewnętrznymi. To również ochrona cennych dóbr na arenie wewnętrznej przed zagrożeniami zewnętrznymi, których sprawcami mogą być podmioty zewnętrzne, państwowe i pozapaństwowe. Pod uwagę musi być też brana ochrona przed skutkami wydarzeń zewnętrznych, pośrednio oddziałujących na niemal wszystkie aspekty wewnętrznego funkcjonowania państwa. Niniejszy artykuł jest przeglądem różnych stanowisk i poglądów na temat bezpieczeństwa wewnętrznego RP oraz próbą autorskiego ujęcia przedmiotowej problematyki.

EN It is a natural feature of state institutions that equipped with the attributes of supreme authority, it takes care of protected goods as part of its external and internal activity on various levels, including economic, military, social, cultural, and ordinal. This applies to both his sovereignty and interests in the international arena, as well as all matters in the internal arena. The activity of a democratic state ruled by law covers the issues of national security, i.e., freedom from all challenges and threats that harm the interests of the state as a political, social, territorial, and compulsory institution, as well as the interests of the nation, social groups and individual individuals. A significant part of these interests concerns the internal arena of the state, which includes, inter alia, ensuring security and internal order, enforcing compliance with the prevailing legal order, ensuring a minimum subsistence level for citizens, protection of their life and health and the environment. Traditionally, internal security is understood as all activities aimed at counteracting threats within the state, and only in three domains, i.e., systemic security, public (or public order) and universal security. The author is of the opinion that the concept of internal security today should be perceived more broadly. This is due to the fact that a democratic state ruled by law protects not only the ruling authority, but above all the entire state group, as well as various social groups and individual citizens. This concern for security is not only the protection of the prevailing legal order and the ruling group. It is also an effort to create conditions for the safe existence and development of the entire society (nation) and its individual parts. It is saving their life and health, providing the necessary conditions for their decent functioning and support at various stages and in various areas of their activity. Finally, it is worth bearing in mind that internal security is not only about protection against internal factors. It is also the protection of valuable goods in the internal arena against external threats, the perpetrators of which may be external, state, and non-state entities. Protection against the effects of external events, indirectly affecting almost all aspects of the internal functioning of the state, must also be considered. This article is a review of various positions and views on the internal security of the Republic of Poland and an attempt at the author's approach to the subject matter.

Date of online publication

01.03.2023

Pages (from - to)

117 - 148

DOI

10.34752/2023-f282

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/218/206

Copyrights to the institution

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

03.2023

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70.0