Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Transdyscyplinarność badań w naukach o bezpieczeństwie: ograniczenia i perspektywy

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Badania naukowe
 • Filozofia nauki
 • Interdyscyplinarność
 • Holizm (filozofia)
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Metodologia
 • Studia interdyscyplinarne
 • Nauki społeczne
 • Wiedza
EN
 • Interdisciplinarity
 • Knowledge
 • Methodology
 • Security science
 • Social sciences
 • Qualitative research
 • Quantitative research
Abstract

PL Wobec złożoności zjawisk współczesnego świata prowadzenie badań transdyscyplinarnych stało się koniecznością. W aktualnej refleksji naukowej transdyscyplinarność pojawia się jako pewna trudność wobec zakresu ustalania strategii poznania struktury wybranych przedmiotów badań (badanych systemów) i organizacji postępowania naukowego (badawczego, dydaktycznego) w przestrzeni badań naukowych (metoda, narzędzia i instrumenty badawcze). W naukach o bezpieczeństwie przedmiotem badań jest „bezpieczeństwo”, które ze względu na cechy charakteryzujące ma samo w sobie charakter transdyscyplinarny. Rozpatrując postęp w pojawianiu się nowych międzyobszarowych dyscyplin, warto zastanowić się nad przyszłością badań i nad rezultatami badań, tak by były one przydatne w sensie rozwoju dyscypliny, a zarazem dla praktyki – poprawy w zarządzaniu systemami bezpieczeństwa subdyscyplin. Nowe koncepcje bezpieczeństwa można rozumieć jako sposoby łączenia, pomysłów, metod, narzędzi lub zasad badań z różnych obszarów w oparciu o empiryczne podstawy, które je wspierają, nie unikając teorii.

EN In view of the complexity of the phenomena of the modern world, conducting transdisciplinary research has become a necessity. In the current scientific reflection, transdisciplinarity appears as a certain difficulty with regard to the scope of establishing a strategy for understanding the structure of selected research subjects (examined systems) and the organization of scientific proceedings (research, didactic) in the area of research (research method, tools and instruments). In the security sciences, the subject of research is "security", which, due to its characteristic features, is in itself a transdisciplinary nature. When considering the progress in the emergence of new inter-area disciplines, it is worth considering the future of research and the results of research, so that they are useful in terms of the development of the discipline, and at the same time for practice - improvement in the management of security systems of subdisciplines. New concepts of security can be understood as ways to combine ideas, methods, tools or principles of research from different areas based on empirical foundations that support them without avoiding theories.

Pages (from - to)

9 - 29

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 27-29.

Book

Bezpieczeństwo w perspektywie transdyscyplinarnej

Ministry points / chapter

20.0