Processing may take a few seconds...

Article


Title

Straż Graniczna RP w dobie zagrożeń hybrydowych

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Polish Border Guard in the Time of Hybrid Threats

Year of publication

2022

Published in

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate

Journal year: 2022 | Journal number: nr 12(1)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Straż Graniczna
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Granice
 • Migracje
 • Uchodźcy
 • Wojna hybrydowa
 • Polska
EN
 • Border guard
 • Hybrid warfare
 • Migration
 • National security
 • Poland
Abstract

PL Problematyka bezpieczeństwa państw europejskich, w tym także Polski, zaczyna wkraczać w zupełnie nowy wymiar zagrożeń i związanych z tym potrzeb. Bezpieczeństwo staje się coraz bardziej pożądaną i docenianą wartością publiczną. Ze względu na niekonwencjonalny charakter współczesnych zagrożeń coraz większego znaczenia zaczynają nabierać formacje i służby odpowiedzialne za specyficzne obszary zadaniowe, wśród których szczególne miejsce zajmuje z pewnością Straż Graniczna. Hybrydowy charakter coraz częściej stosowanych działań destabilizujących łączy różne formy oddziaływania, powodując daleko idącą nieprzewidywalność ich skutków. Biorąc pod uwagę, że wschodnia granica Polski stanowi jednocześnie granicę NATO oraz Unii Europejskiej, nie trzeba nikogo przekonywać, jak kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszego regionu mają służby odpowiedzialne za ochronę granicy państwowej. Zatem jako główny cel badawczy niniejszego opracowania przyjęto ukazanie obecnego potencjału Straży Granicznej RP w kontekście reagowania na zagrożenia hybrydowe, które coraz częściej dotykają jej obszaru odpowiedzialności. Niniejszy artykuł ukazuje niezwykle istotną rolę polskiej Straży Granicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, a także całej Unii Europejskiej, widzianą przez pryzmat nowych wyzwań, przed którymi stają zarówno pogranicznicy, jak i pozostałe formacje mundurowe. Prowadzone ana- lizy bazują na najnowszych danych Komendy Głównej Straży Granicznej w odniesieniu do aktualnych informacji z innych źródeł, co pozwoliło na merytoryczną dyskusję i konstruktywne wnioski.

EN The security issues of European countries, including Poland, are beginning to enter a completely new dimension of threats and the related needs. Security is becoming a more and more desirable and appreciated public value. Due to the unconventional nature of contemporary threats, formations and services responsible for specific task areas are becoming more and more important, where the Border Guard certainly occupies a special place. The hybrid nature of the increasingly used destabilizing actions combines various forms of influence, causing far-reaching unpredictability in its effects. Taking into account that the eastern border of Poland is at the same time the border of NATO and the European Union, there is no need to convince anyone that the services responsible for the protection of the state border are of key importance for the security of our region. Therefore, the main research goal of this study was to show the current potential of the Polish Border Guard in the context of responding to hy- brid threats that increasingly affect its area of responsibility. This article shows the extremely important role of the Polish Border Guard in ensuring the internal security of the country, as well as the entire European Union, seen through the prism of new challenges faced by both border guards and other uniformed formations. The conducted analyzes are based on the latest data from the Border Guard Headquarters in relation to up-to-date information from other sources, which allowed for a substantive discussion and constructive conclusions.

Date of online publication

28.11.2022

Pages (from - to)

217 - 230

URL

https://studiadesecuritate.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/43/2022/11/securitate_12-1-ca%C5%82y-numer.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 229-230.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

28.11.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

40.0