Processing may take a few seconds...

Article


Title

Research dilemma of military logistics

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Dylematy badawcze logistyki wojskowej

Year of publication

2022

Published in

Systemy Logistyczne Wojsk

Journal year: 2022 | Journal volume: t. 56 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Badania naukowe
  • Logistyka
  • Logistyka wojskowa
  • Nauka
  • Systemy logistyczne
EN
  • Logistics
  • Logistics systems
  • Military logistics
  • Science
  • Scientific research
Abstract

EN For many years, continuous work has been carried out at the level of theory and practice aimed at sorting out the terminological chaos and defining a transparent, universally acceptable scope of mili- tary logistics research. Despite many attempts made by numerous circles conducting scientific research on the problems of modern military logistics, so far it has not been possible to develop the necessary consensus. This state of affairs is most influenced by the interdisciplinary nature of logistics issues in the military sector and the high dynamics of changes taking place in military logistics systems, as well as their environment. Currently, however, many arguments indicate that for the further development of military logistics, it is necessary to undertake extensive research aimed at identifying the scope of its research fields and indicating further research perspectives of military logistics. The aim of the article is to identify and evaluate the scientific evolution of military logistics and to indicate its further research perspectives in an interdisciplinary formula. The research problem undertaken to be solved has been specified in the following form: what priority research directions should be adopted in the development of military logistics and what affects the improvement of its dimension to the expectations of entities creating the military logistics system? A number of methods were used in the material, among which the leading ones were: analysis and synthesis, querying the literature on the subject, abstraction and inference. As an empirical method, the diagnostic survey method using the expert interview technique was used. The adopted approach made it possible to obtain a cross-cutting nature of the considerations, at the same time providing grounds for further, extended research on this extremely important and current problem.

PL Od wielu lata trwają nieustanne prace na płaszczyźnie teorii i praktyki zmierzające do uporządkowania chaosu terminologicznego oraz określenia przejrzystego, powszechnie akceptowalnego zakresu badań logistyki wojskowej. Pomimo wielu prób podejmowanych przez liczne środowiska, prowadzące badania naukowe nad problemami współczesnej logistyki wojskowej, dotychczas nie udało się wypracować niezbędnego konsensusu. Na taki stan rzeczy największy wpływ ma interdyscyplinarny charakter problematyki logistycznej w sektorze militarnym oraz duża dynamika zmian zachodzących w wojskowych systemach logistycznych, a także ich otoczeniu. Obecnie wiele argumentów wskazuje jednak na to, że dla dalszego rozwoju logistyki wojskowej niezbędnym jest podjęcie szeroko zakrojonych badań ukierunkowanych na identyfikację zakresu jej pól oraz perspektyw badawczych. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena naukowej ewolucji logistyki wojskowej oraz wskazanie jej dalszych perspektyw badawczych w formule interdyscyplinarnej. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sprecyzowany w następująco: jakie priorytetowe kierunki badań należy przyjąć w rozwoju logistyki wojskowej oraz co i w jakim zakresie wpływa w największym stopniu na doskonalenie jej wymiaru wobec oczekiwań podmiotów tworzących wojskowy system logistyczny? W materiale wykorzystano szereg metod, wśród których wiodące były: analiza i synteza, kwerenda literatury przedmiotu, abstrahowanie oraz wnioskowanie. Jako metodę empiryczną wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem techniki wywiadu eksperckiego. Przyjęte podejście umożliwiło uzyskanie przekrojowego charakteru rozważań, dając jednocześnie podstawy do dalszych, poszerzonych badań tego niezwykle istotnego oraz aktualnego problemu.

Date of online publication

30.09.2022

Pages (from - to)

5 - 16

DOI

10.37055/slw/155063

URL

http://slw.wat.edu.pl/pdf-155063-80828?filename=Research%20dilemma%20of.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 14-15.

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

30.09.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0