Processing may take a few seconds...

Article


Title

Racja stanu Polski w cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwie

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Łukasiewicz – ORGMASZ Centrum Oceny Technologii | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Additional title

EN The Raison D'etre of Poland in Cyberspace and Cybersecurity

Year of publication

2022

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2022 | Journal volume: vol. 8 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Polska
 • Racja stanu
 • Rzeczywistość wirtualna
EN
 • Cybersecurity
 • International security
 • National security
 • Poland
 • Virtual reality
Abstract

PL Artykuł ma za zadanie rozpocząć dyskusję nad problemem polskiej racji stanu w cyberprzestrzeni. Dlatego założeniem pracy jest odniesienie się do dokumentów strategicznych i wypracowanie na ich podstawie warunków brzegowych dla weryfikacji pojęcia racji stanu w cyberprzestrzeni. Praca dostarcza dwa elementy naukowe. Pierwszym z nich jest pro-pozycja pomiaru na wysokim szczeblu ogólności racji stanu w cyberprzestrzeni przy użyciu narzędzi wywodzących się z realizmu i konstruktywizmu. Drugi to weryfikacja możliwości aplikacji owego narzędzia w stosunku do dokumentów o znaczeniu strategicznym oraz określenie jakościowej racji stanu na zaproponowanym modelu badawczym. Tekst otwiera metodyczne rozważania nad budowa narzędzi do badania racji stanu Polski w obszarze cyberprzestrzeni. Artykuł wskazuje na sekurytyzację jako główny czynnik rozpatrywania racji stanu w cyberprzestrzeni w Polsce połączony z właściwością działań defensywnych.

EN The aim of the article is to start a discussion on the problem of the Polish reason of state in cyberspace. Therefore the assumption of the work is to refer to strategic documents and to work out on their basis the boundary conditions for the verification of the notion of the reason of state in cyberspace. The work provides two scientific elements. The first one is aproposal to measure at a high level of generality the reason ofstate in cyberspace using tools derived from realism and constructivism. The second is the verification of the applicability of this tool to documents of strategic importance and the determination of a qualitative reason of state on the proposed research model. The text opens with a methodical consideration of the construction of tools for researching Poland’s reason of state in the area of cyber-space. The article points to securitization as the main factor for considering Poland’s reason of state in cyberspace combined with the property of defensive actions

Date of online publication

31.07.2022

Pages (from - to)

125 - 142

DOI

10.34739/dsd.2022.01.09

URL

https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/issue/view/172/186

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 141-142.

License type

CC BY-NC (attribution - noncommercial)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Release date

31.07.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

40.0