Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Polskie prawo kosmiczne – wyzwania i kompromisy

Authors

[ 1 ] Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | [ 2 ] Akademia Leona Koźmińskiego | [ 3 ] Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) | [ 4 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Polish space law – challenges and trade-offs

Year of publication

2022

Published in

Przegląd Sejmowy

Journal year: 2022 | Journal number: nr 3 (170)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Granice
 • Loty kosmiczne
 • Polska
 • Prawo kosmiczne
 • Prawo międzynarodowe
 • Przestrzeń kosmiczna
 • Ustawodawstwo
 • Prawodawstwo
 • Przestrzeń powietrzna
 • Strategia kosmiczna
 • Turystyka
 • Zarządzanie
EN
 • Airspace
 • Borders
 • International law
 • Poland
 • Management
 • Space
 • Space flights
 • Space law
 • Space strategy
 • Tourism
Abstract

PL Opracowanie zostało przygotowane przez członków Grupy Roboczej ds. Polskiego Prawa Kosmicznego działającej przy Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Celem artykułu było zbadanie wyzwań związanych z przyjęciem krajowego ustawodawstwa kosmicznego, w tym przeanalizowanie stanowiska profesjonalistów i przedsiębiorców aktywnych w polskim sektorze kosmicznym w sprawie treści przyszłego polskiego ustawodawstwa dotyczącego działalności kosmicznej. Autorzy mieli za zadanie przedstawienie istotnych zagadnień polskiej regulacji działalności kosmicznej, a więc jej przedmiotu i zakresu, w tym ustalenie zakresu przestrzennego regulacji ustawowej oraz poruszenie kwestii odpowiedzialności za szkodę i ubezpieczenia tej odpowiedzialności. Analizę przeprowadzono zarówno z perspektywy formalnych podstaw ustawodawstwa krajowego dotyczącego eksploracji przestrzeni kosmicznej, które ma odzwierciedlać międzynarodowe zobowiązania państwa w tym obszarze, jak i z perspektywy interesów wszystkich interesariuszy, na których spoczywa główny ciężar prowadzenia tej jakże ryzykownej działalności.

EN The paper was prepared by members of the Task Force for Polish Space Law operating at the Centre for Space Studies, Kozminski University in Warsaw. The purpose of this paper was to examine the challenges associated with the adoption of a national space legislation, including an analysis of the position of professionals and entrepreneurs active in the Polish space sector on the content of future Polish legislation on space activities. The authors were tasked with presenting the essential issues of Polish regulation of space activity, i.e. its subject and scope, including establishing the spatial scope of statutory regulation and addressing the issue of liability for damage and insurance of such liability. The analysis was conducted both from the perspective of the formal foundations of national legislation on space exploration, which is supposed to refect the international obligations of the country in this area, and from the perspective of the interests of all stakeholders who bear the main burden of carrying out this risky activity

Date of online publication

2022

Pages (from - to)

95 - 119

DOI

10.31268/PS.2022.113

URL

https://ps.sejm.gov.pl/journal.nsf/PS.xsp?documentId=B41B96D761469522C12588850042D29C&lang=PL

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 115-119.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

140.0