Processing may take a few seconds...

Article


Title

Konstytucyjny obowiązek ochrony granic RP w świetle kryzysu na granicy z Białorusią

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Constitutional Duty to Protect Polish Borders in the Light of the Crisis on the Border with Belarus

Year of publication

2022

Published in

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Journal year: 2022 | Journal number: nr 3 (67)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Granice
 • Migracje
 • Nielegalni imigranci
 • Ochrona granic
 • Polityka migracyjna
 • Polska
 • Pomaganie
 • Prawo międzynarodowe
 • Postawy
 • Przekroczenie granicy nielegalne
 • Regiony przygraniczne
 • Społeczności lokalne
 • Stan wyjątkowy
 • System obronny sojuszniczy
 • Sytuacja kryzysowa
 • Unia Europejska (UE)
 • Wojna hybrydowa
EN
 • Belarus
 • Borders
 • Borders protection
 • Crisis
 • Crisis situation
 • European Union
 • Hybrid war
 • International law
 • International security
 • Migration
 • Migration policy
 • National security
 • Poland
 • State of emergency
Abstract

PL Obowiązkiem każdego państwa ustanawianym przez prawo wewnętrzne jest ochrona jego granic. Konstytucja RP odwołując się do konieczności zapewnienia niepodzielności terytorium oraz bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic nadaje temu obowiązkowi znaczenie priorytetowe. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej stanowi poważne zagrożenie zarówno dla krajów nadbałtyckich, jak i Unii Europejskiej. Metody i środki wykorzystywane w celu jego zakończenia mają przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo granicy, co biorąc pod uwagę hybrydowy charakter działań prowadzonych przez Białoruś – jest zadaniem niezwykle trudnym. Możliwość reakcji polskich służb ogranicza konieczność poszanowania praw człowieka, przepisów prawa międzynarodowego oraz reguł demokracji, którymi to Republika Białoruś nie czuje się związana. Skorzystanie z rozwiązania jakim jest stan wyjątkowy pozwoliło skupić wysiłki na zwalczaniu kryzysu, pojawia się jednak pytanie jak rozwinie się sytuacja po jego zniesieniu.

EN The duty of each state established by internal law is to protect its borders. The Constitution of the Republic of Poland, referring to the need to ensure the integrity of the territory and the security and inviolability of its borders, gives this duty priority. The crisis on the Polish-Belarusian border poses a serious threat to both the Baltic countries and the European Union. The methods and means used to end it are primarily intended to ensure border security, which is a particularly difficult task given the hybrid nature of the actions carried out by Belarus. The possibility of response and reaction of Polish services is limited by the need to respect human rights, international law regulations and democratic rules, which the Republic of Belarus does not feel bound by. The use of the state of emergency made it possible to focus efforts on combating the crisis, but the question arises how the situation will develop after it is lifted.

Pages (from - to)

249 - 265

DOI

10.15804/ppk.2022.03.19

URL

https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppk/1130-ppk-2022/ppk-20223/8675-ppk2022319

Comments

Bibliografia, netografi na stronach 264-265.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

2022

Ministry points / journal

100.0