Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Gospodarka odpadami
  • Logistyka
  • Odpady niebezpieczne
  • Prawo międzynarodowe
  • Skażenia
  • Transport drogowy
  • Zagrożenia niemilitarne
Abstract

PL W niniejszej publikacji przedstawiono zagadnienie wykonywania przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych. Zaakcentowano powagę zagrożeń wynikających ze specyfiki przemieszczanych towarów. Wskazano, iż przedmiotowy rodzaj transportu może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych w międzynarodowej umowie ADR. Główny problem badawczy ujęto w postaci pytania: Jak wykonywany jest przewóz drogowy odpadów niebezpiecznych? W toku artykułu wskazano na szczególną potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, w tym m.in. dobór właściwego opakowania czy środka transportu, stosowne jego wyposażenie, oznakowanie.

Pages (from - to)

111 - 127

Book

Ekologistyka : teoria i praktyka zarządzania składowiskami odpadów

Points of MNiSW / chapter

20.0