Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rosyjska myśl strategiczna

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Russian Strategic Thought

Year of publication

2022

Published in

Świat Idei i Polityki

Journal year: 2021 | Journal volume: T. XX | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Doktryna wojenna
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Polityka międzynarodowa
 • Polityka zagraniczna
 • Strategia
 • Rosja
EN
 • International policy
 • International security
 • Security policy
 • Strategy
 • War doctrines
 • Russian Federation
Abstract

PL Odzwierciedlenie mocarstwowych ambicji Rosji znajduje się w strategicznych dokumentach, które zmieniały się w zależności od wydarzeń wpływających na jej bezpieczeństwo. Dokumenty te ewaluowały i przyjmowały bardziej konfrontacyjny charakter, podkreślając dążenie Rosji do zaprowadzenia nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Podejmowane przez Rosję działania wyraźnie wskazują na ambicje do zmiany wytworzonego po rozpadzie Związku Sowieckiego ładu i porządku światowego. Władze rosyjskie w swoich działaniach wykorzystują szereg różnych narzędzi i niekoniecznie kluczowa staje się siła militarna. Artykuł przedstawia rosyjską myśl strategiczną określającą główne kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa FR. Przybliżono powody zmian podejścia do pozimnowojennego ładu międzynarodowego, w świetle których dokonywano zmian Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Przeanalizowano główny cel koncepcji, który ,,przekonuje” Zachód do ustępstw, dzięki czemu umożliwiłoby to zakończenie konfliktu z Rosją na jej warunkach i ponowną normalizację wzajemnych stosunków. Poruszoną kwestię rosyjskiego rozumienia geopolityki, jak i kodu geopolitycznego FR. Wskazano na dokumenty doktryn wojennych mających ścisły związek z prowadzoną polityką. Podkreślić należy, że nowa doktryna wojenna FR wpisuje się w całokształt rosyjskiego myślenia strategicznego, które jest nastawione na rewizję pozimnowojennego porządku międzynarodowego.

EN Russia’s great-power ambitions are reflected in strategic documents, which, depending on the events affecting its security. These documents evolved and took on a more confrontational character, emphasizing Russia’s desire to introduce a new architecture of international security. The actions taken by Russia clearly demonstrate its ambitions to change the world order and order created after the collapse of the Soviet Union. The Russian authorities use a number of different tools in their actions, and military power is not necessarily the key factor. The article presents the Russian strategic thought which defines the main directions of the Russian foreign and security policy. The reasons for changes in the approach to the post-Cold War international order in the light of which changes were made to the “Concept of the foreign policy of the Russian Federation” were presented. The main goal of the concept was analyzed, which “persuades” the West to make concessions, thanks to which it would enable the end of the conflict with Russia on its terms and the re-normalization of mutual relations. The issue of the Russian understanding of geopolitics and the geopolitical code of the Russian Federation was raised. Documents of military doctrines closely related to the conducted pol- icy have been indicated. It should be emphasized that the new Military Doctrine of the Russian Federation is part of the entirety of Russian strategic thinking, which is aimed at revising the post-Cold War international order.

Date of online publication

04.05.2022

Pages (from - to)

133 - 162

URL

https://www.ukw.edu.pl/download/61204/7._Rosyjska_my%C5%9Bl_strategiczna.pdf

Comments

Bibliografia, netografia, akty normatywne na stronach 159-162.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

04.05.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0