Processing may take a few seconds...

Article


Title

Koncepcja bezpieczeństwa morskiego Unii Europejskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Sztab Generalny Wojska Polskiego | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The conception of maritime security of the European Union

Year of publication

2022

Published in

Świat Idei i Polityki

Journal year: 2021 | Journal volume: T. XX | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Unia Europejska (UE)
 • Bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo morskie
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Polityka obronna
 • Strategia bezpieczeństwa
EN
 • European Union
 • Defence policy
 • Maritime security
 • Safety
 • Security policy
 • Security strategy
Abstract

PL Marynarka wojenna każdego państwa demokratycznego jest bardzo istotnym i nieodłącznym atrybutem kreowania i realizacji jego polityki bezpieczeństwa. Zatem sprawnie funkcjonujące i nowocześnie wyposażone siły morskie są ważne co najmniej z dwóch kluczowych powodów: po pierwsze z wieloaspektowego ujmowania zagrożeń i wzywań stojących przed flotą, po drugie właściwego rozumienia pojęcia bezpieczeństwa morskiego państwa. Artykuł poświęcony jest problematyce bezpieczeństwa morskiego Unii Europejskiej, a w szczególności strategii w zakresie bezpieczeństwa morskiego oraz działania współczesnych sił morskich w kontekście morskiego środowiska operacyjnego, a także funkcji i zadań komponentu morskiego. W artykule przedstawiono charakterystykę założeń strategii bezpieczeństwa morskiego Unii Europejskiej, dokonano analizy morskiego środowiska operacyjnego i jego wpływu na możliwość i charakter przyszłych działań komponentu morskiego.

EN The navy of each democratic country is a very important and inseparable attribute of creating and implementing its security policy. Therefore, an efficient and modernly equipped naval force is important for at least two crucial reasons: first, from a multidimensional approach to the threats and challenges facing the fleet, and second, from a proper understanding of the concept of a state’s maritime security. The article is devoted to the issues of maritime security of the European Union, in particular the maritime security strategy and the operation of modern naval forces in the context of the maritime operational environment, as well as the functions and tasks of the maritime component. The article presents the characteristics of the assumptions of the maritime security strategy of the European Union, analyzes the maritime operational environment and its impact on the possibilities and nature of future activities of the maritime component.

Date of online publication

04.05.2022

Pages (from - to)

109 - 132

URL

https://www.ukw.edu.pl/download/61203/6._Koncepcja_bezpiecze%C5%84stwa_morskiego_UE.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 130-131.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

04.05.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0