Processing may take a few seconds...

Article


Title

Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym RP : zadania i organizacja administracji rządowej szczebla centralnego

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Preparation of the Polish National Security Management System: tasks and organization of the central government administration

Year of publication

2022

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2022 | Journal volume: t. 278 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Administracja publiczna
 • Administracja rządowa
 • Badania naukowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Obronność państwa
 • Organizacja
 • Polska
 • System obronny państwa
 • Zarządzanie
EN
 • Defence capability of a State
 • Government administration
 • Management
 • National security
 • Organization
 • Poland
 • Public administration
 • State defence system
Abstract

PL Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie koncepcji organów zarządzających bezpieczeństwem narodowym na szczeblu rady ministrów i ministrów kierowników działów administracji rządowej. Odpowiedzi wymagają następujące pytania: Jaką organizację aparatu zarządzającego bezpieczeństwem należałoby przyjąć, by był nie tylko złożonym zbiorem różnych organów administracji publicznej, przygotowanych dla nich stanowisk kierowania oraz planów działania, ale był też zespołem organizacyjnie i merytorycznie przygotowanym do zawiadywania całościowo sprawami bezpieczeństwa narodowego? Jakie powinny być zadania naczelnych organów administracji rządowej, ich organów doradczych i organów sztabowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego? Realizując badania, autor korzystał z różnych metod badawczych, pośród których wymienić należy metody: podejścia systemowego, formalno-prawną, analizę instytucjonalną, wykładnię celowościową, metodę analizy tekstu prawnego, wnioskowania, analogii i abstrahowania oraz metodę porównawczą.

EN The purpose of this study is to present the concept of national security management bodies at the level of the Council of Ministers and Ministers of the Heads of Government Departments. The following questions need to be answered: What kind of organisation of the security management apparatus should be adopted to be not only a complex set of different public administrations, management posts and action plans prepared for them, but also an organisationally and substantively prepared team to report national security matters as a whole? What should be the tasks of the chief government, their advisory bodies and staff bodies in the field of national security? In carrying out the research, the author used various research methods, including methods such as systemic, formal and legal approaches, institutional analysis, advisable interpretation, method of analysis of legal text, inference, analogy and abstraction, and comparative method.

Date of online publication

25.03.2022

Pages (from - to)

11 - 34

DOI

10.34752/2022-a278

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/148/150

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronie 33.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

25.03.2022

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0