Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Czyn niepodległościowy Józefa Piłsudskiego a zjawiska zdrady i szpiegostwa : wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Historii Wojskowej, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[1.4] History

Year of publication

2021

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2021 | Journal number: nr 2 (705)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Piłsudski, Józef (1867-1935)
  • Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
  • Szpiegostwo
  • Zdrada kraju
Abstract

EN During the years of Józef Piłsudski's independence act (from the time of his underground activity to the rebirth of the Republic of Poland), the institutionsof intelligence, counterintelligence and political police in the partitioning states developed intensively, and after regaining independence - in the neighboring countries hostile to Poland. The actions taken by these institutions - infiltration, surveillance and provocation - resulted in the phenomena of treason and espionage. This state of affairs affected the forms, methods and possibilities of Józef Piłsudski's fight for independence, both when he was active in the underground and later, when he was the commander-in0chief and the head of state. The article describes selected cases of treason and espionage as well as measures to counteract them in the conditions of underground activity and the reborn Polish state. The forms, methods and possibilities of indenpendence activities undertaken by Józef Piłsudski in the face of betrayal and espionage as well as his attitude to these phenomena were discussed.

PL W latach czynu niepodległościowego Józefa Piłsudskiego (od czasów jego działalności konspiracyjnej po odrodzenie Rzeczypospolitej) intensywnie rozwijały się instytucje wywiadu, kontrwywiadu i policji politycznych w państwach zaborców, a po odzyskaniu niepodległości - we wrogich Polsce państwach sąsiednich. Następstwem podejmowanych przez te instytucje działań - infiltracji, inwigilacji i prowokacji były zjawiska zdrady i szpiegostwa. Taki stan rzeczy wpłynął na formy, metody i możliwości walki Józefa Piłsudskiego o niepodległość, zarówno wtedy, gdy działał w konspiracji, jak i później, gdy pełnił funkcje naczelnika państwa. W artykule opisano wybrane przypadki zdrady i szpiegostwa oraz środki przeciwdziałania im w warunkach działalności konspiracyjnej i odrodzonego państwa polskiego. Omówiono formy, metody i możliwości działań niepodległościowych podejmowanych przez Józefa Piłsudskiego w obliczu zdrady i szpiegostwa oraz jego stosunek do tych zjawisk.

Date of online publication

29.07.2021

Pages (from - to)

67 - 90

DOI

10.5604/01.3001.0015.3439

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=222769&language=pl

Comments

Bibliografia na stronach 89-90.

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0