Processing may take a few seconds...

Article


Title

Oś Warszawa-Bukareszt i miejsce Rumunii w inicjatywie Trójmorza? Polsko-rumuńskie przywództwo w inicjatywie Trójmorza (3SI)

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The Warsaw-Bucharest axis and Romania’ s place in the Three Seas Initiative? Polish-Romanian Leadership in the Three Seas Initiative (3SI)

Year of publication

2022

Published in

Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne

Journal year: 2021 | Journal volume: vol. 7 | Journal number: no. 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
 • Europa Środkowo-Wschodnia
 • Geopolityka
 • Inicjatywa Trójmorza
 • Polityka zagraniczna
 • Polska
 • Przywództwo
 • Rumunia
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Współpraca cywilno-wojskowa
EN
 • Civil-military cooperation
 • Foreign policy
 • Geopolitics
 • International security
 • Poland
 • Romania
 • Security strategy
 • Three Seas Initiative (3SI)
Abstract

PL Artykuł porusza kwestię miejsca i roli Rumunii w Inicjatywie Trójmorza. Tekst wprowadza polskie spojrzenie na współpracę w odniesieniu do wspólnych celów obu krajów oraz wspólnotowych koncepcji rozwoju polityki bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Artykuł omawia ideę Inicjatywy Trójmorza, ilustruje jej miejsce w rumuńskiej polityce zagranicznej i strategii bezpieczeństwa, a także analizuje potencjał polsko-rumuńskiej współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza, wskazując wspólne podstawy potrzebne do partnerstwa i przywództwa oba kraje w regionie Inicjatywy Trójmorza.

EN The article discusses the issue of Romania’s place and role in the Three Seas Initiative. The text introduces the Polish view of cooperation with reference to the common objectives of both countries and the Community concepts of security policy development in Central and Eastern Europe. The paper discusses the idea of the Three Seas Initiative, illustrates its place in Romania’ s foreign policy and security strategy, as well as examines the potential for Polish-Romanian cooperation in the Three Seas Initiative, indicating common grounds required for partnership and leadership of both countries in the Three Seas Initiative region.

RU Аннотация: В статье обсуждается место и роль Румынии в Инициативе трех морей. Текст представляет польский взгляд на сотрудничество в отношении общих целей обеих стран и кон-цепции Сообщества по развитию политики безопасности в Центральной и Восточной Европе. В статье обсуждается идея инициативы трех морей, показано ее место во внешней политике и стратегии безопасности Румынии, а также анализируется потенциал польско-румынского со-трудничества в рамках инициативы трех морей, указывая на общие основы, необходимые для партнерства и лидерства обеих сторон. страны региона Инициативы трех морей.Ключевые слова: инициатива трех морей, Румыния, внешняя политика Румынии, внешняя по-литика Польши, геополитика Центральной и Восточной Европы, международная безопасность

Date of online publication

16.01.2022

Pages (from - to)

45 - 59

DOI

10.17951/we.2021.7.2.45-59

URL

https://journals.umcs.pl/we/article/view/12766

Comments

Data publikacji: 2022-01-16 11:27:38 Bibliografia, netografia na stronach 57-59.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Release date

16.01.2022

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0