Processing may take a few seconds...

Article


Title

Alternatywne narzędzia zdalnej identyfikacji

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Alternative tools of remote identification and authentication

Year of publication

2021

Published in

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Journal year: 2021 | Journal number: nr 25(13)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Biometria
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Identyfikacja automatyczna
  • Identyfikacja biometryczna
  • Identyfikacja osób
  • Polska
  • Przetwarzanie obrazów
  • Rozpoznawanie twarzy (informatyka)
Abstract

EN The paper presents an analysis of the present-day process of remote identification. On this basis, the most important weaknesses of the methods were diagnosed. With regard to non-biometric methods, the main weakness and limitation is that they only verify if the user (the person being verified) has appropriate credentials, and they do not verify the identity per se. On the other hand, the currently applied biometric methods are time-consuming and subjective in assessing the compliance of biometric data with the template. An alternative to these methods is a model, presented in this paper, which is based on fully automated, remote biometric identification using biometric data contained in IDs and passports as a template. The model is free from the weaknesses and limitations of other biometric and non-biometric identification methods analysed in this paper and has a very low error rate.

PL W pracy przeanalizowano proces zdalnej identyfikacji w tej postaci, w jakiej jest on realizowany obecnie. Na tej podstawie zdiagnozowano najważniejsze słabe strony metod wykorzystywanych w tym procesie. W przypadku metod niebiometrycznych ich główną słabością jest ograniczenie ich stosowania do weryfikacji określonych danych uwierzytelniających posiadanych przez użytkownika (osobę weryfikującą się), a nie do weryfikacji tożsamości per se. Z kolei stosowane współcześnie metody biometryczne są czasochłonne i obarczone subiektywizmem w ocenie zgodności danych biometrycznych ze wzorcem. Alternatywę dla tych metod stanowi zaprezentowany w niniejszym artykule model, który jest oparty na w pełni zautomatyzowanej, zdalnej identyfikacji biometrycznej, wykorzystującej jako wzorzec dane biometryczne zawarte w dokumentach osobistych i paszportach. Model jest wolny od słabości i ograniczeń innych analizowanych biometrycznych i niebiometrycznych metod identyfikacji i charakteryzuje się bardzo niskim poziomem błędu.

Date of online publication

17.11.2021

Pages (from - to)

85 - 101

DOI

10.4467/20801335PBW.21.022.14299

URL

https://www.ejournals.eu/PBW/2021/Numer-25-2021/art/20142/

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 98-100.

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Release date

17.11.2021

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

5.0