Processing may take a few seconds...

Article


Title

Suwerenność kulturowa jako kategoria naukowa w naukach o bezpieczeństwie. Analiza teoretyczna

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Cultural sovereignty as a scientific category of security studies. A theoretical analysis

Year of publication

2020

Published in

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich

Journal year: 2020 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo kulturowe państwa
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Globalizacja
 • Kultura
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Politologia
 • Wielokulturowość
EN
 • Culture
 • Cultural security state
 • Globalization
 • Metodology
 • National security
Abstract

PL Artykuł prezentuje teoretyczne ujęcie suwerenności kulturowej jako kategorii poznawczej. Praca stanowi przegląd wybranych koncepcji teoretycznych odnoszących się do suwerenności kulturowej w celu weryfikacji możliwości adaptacji tego pojęcia do badań w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Rozważania teoretyczne zostały poszerzone o współczesny wymiar suwerenności kulturowej w warunkach globalizacyjnych. Suwerenność kulturowa stanowi w nich nowy wymiar zakresu bezpieczeństwa kulturowego i w ten sposób zostaje zdefiniowana. Celem badania jest włączenie pojęcia suwerenności kulturowej w zakres analiz nauk o bezpieczeństwie, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa kulturowego. By osiągnąć owo założenie, posłużono się metodą desk research, analizą teoriopoznawczą oraz metodą indukcji pozwalającą na budowę twierdzeń ogólnych. Dzięki procedurom badawczym, takim jak klasyfikowanie, opisywanie i definiowanie, udało się określić ramy teoretyczne funkcjonowania pojęcia suwerenności kulturowej na gruncie nauk o bezpieczeństwie. W konsekwencji kategoryzacji teoretycznej suwerenność kulturowa prezentuje się jako zjawisko określające bezpieczeństwo kulturowe i narodowe oraz użyteczne narzędzie analityczne w badaniach nauk o bezpieczeństwie i nauk o polityce.

EN The article presents a theoretical treatment of cultural sovereignty as a cognitive category. The work is a review of selected theoretical concepts relating to cultural sovereignty in order to verify the possibility of adapting this concept to the dimen-sion of research in the field of national and international security. The theoretical considerations have been extended by the contemporary dimension of cultural sovereignty in the conditions of globalization. In them, cultural sovereignty rep-resents a new dimension of the scope of cultural security and is thus defined. The aim of the study is to include the concept of cultural neutrality in the scope of security studies, especially in cultural security. In order to achieve this goal, the desk research method, the cognitive-theoretical analysis, and the induction method were used to build general statements. Thanks to such research procedures as classifying, describing, and defining, the theoretical framework for the concept of cultural sovereignty in the field of security studies has been defined. As a con-sequence of the theoretical categorization, cultural sovereignty presents itself as a phenomenon defining cultural and national security and a useful analytical tool in security and political sciences.

Pages (from - to)

175 - 198

DOI

10.12775/EO.2020.008

URL

https://apcz.umk.pl/EO/article/view/36810

Comments

Bibliografia na stronach 196-198.

License type

CC BY-ND (attribution - no derivatives)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0