Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Organizacja i realizacja procesu obsługi osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa w transporcie lotniczym

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Organization and Realisation of the Service Process for Disabled Persons and Persons with Reduced Mobility to Ensure Comfort and Safety in Air Transport

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Osoby z niepełnosprawnością
  • Osoby z niepełnosprawnością ruchową
  • Prawo
  • Transport powietrzny
  • Zarządzanie
Abstract

EN The organization of the process of servicing disabled persons and persons with reduced mobility in air transport is a challenge for all entities involved in its implementation. The requirements and conditions for adapting the services offered to all passengers to the specific needs of disabled persons and persons with reduced mobility, both at the airport and on board the aircraft, are regulated by law and in the instructions and procedures of individual entities providing assistance on the premises airport and airline. The aim of the chapter was to present the process of servicing disabled persons and persons with reduced mobility traveling by air from the perspective of the nature of the activities carried out and the infrastructure and equipment used in this respect. It was assumed that the effective management of the process in question makes it possible to ensure safety in air transport. The IATA operational codification for persons requiring assistance was assumed to be the main source of differentiation in terms of the nature of the services offered.

PL Organizacja procesu obsługi osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej w transporcie lotniczym stanowi wyzwanie dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Wymogi i warunki dostosowania usług oferowanych dla wszystkich pasażerów, do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, zarówno w porcie lotniczym, jak i na pokładzie statku powietrznego, zostały uregulowane w przepisach prawa oraz w treści instrukcji i procedur poszczególnych podmiotów świadczących asystę na terenie portu lotniczego oraz linii lotniczych. Za cel opracowanego rozdziału przyjęto zaprezentowanie przebiegu procesu obsługi osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą z perspektywy charakteru realizowanych czynności oraz wykorzystywanych w tym zakresie - infrastruktury i sprzętu. Założono, że skuteczne zarządzanie przedmiotowym procesem umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Za główne źródło zróżnicowania w ramach charakteru oferowanych usług przyjęto kodyfikację operacyjną IATA3 dla osób wymagających asysty.

Date of online publication

2022

Pages (from - to)

169 - 183

Comments

Bibliografia na stronie 182.

Book

Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata

Ministry points / chapter

20.0