Processing may take a few seconds...

Article


Title

Relacje polsko-białoruskie w agendzie dezinformacji rosyjskiej w Polsce. Case study Sputnik.polska

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Polish-Belarusian relations in the agenda of Russian disinformation in Poland. Case study Sputnik.polska

RU Польско-белорусские отношения в повестке дня российской дезинформации в Польше

Year of publication

2021

Published in

Wschodni Rocznik Humanistyczny

Journal year: 2021 | Journal volume: t. XVIII | Journal number: no. 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
 • Białoruś
 • Dezinformacja
 • Polska
 • Rosja
 • Stosunki międzynarodowe
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Walka informacyjna
EN
 • Belarus
 • International security
 • Disinformation
 • Information warfare
 • International relations
 • Poland
 • Russia
 • Security strategy
Abstract

EN The subject of this article is an analysis of Russian disinformation activities in the area of Polish-Belarusian relations. The text captures the theoretical assumptions of disin-formation and relates them to the narrative analysis of the disinformation threads presented in the Russian propaganda agenda in Poland. The work was based on the constructivist paradigm of international security, which recognizes language and image creation (imaging) in disinformation activities as an important factor of security strategy.

PL Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza rosyjskich działań dezinforma-cyjnych w obszarze relacji polsko-białoruskich. Tekst ujmuje założenia teoretyczne dezin-formacji oraz odnosi je do analizy narracyjnej prezentowanych wątków dezinformacyjnych w rosyjskiej agendzie propagandowej w Polsce. Praca została oparta na konstruktywistycz-nym paradygmacie bezpieczeństwa międzynarodowego ujmującym język i kreację wizerun-ku (obrazowanie) w działaniach dezinformacyjnych za istotny czynnik strategii bezpieczeń-stwa.

RU Предметом данной статьи является анализ российской дезинформацион-ной деятельности в сфере польско-белорусских отношений. Текст отражает теоретиче-ские предположения о дезинформации и связывает их с повествовательным анализом дезинформационных потоков, представленных в российской пропагандистской про-грамме в Польше. Работа была основана на конструктивистской парадигме междуна-родной безопасности, которая признает создание языка и образа (визуализации) в де-зинформационной деятельности в качестве важного фактора стратегии безопасности.Ключевые слова: дезинформация, Польша, Беларусь, польско-белорусские отноше-ния, российская дезинформация, информационная война, постправда, историческая война, международная безопасность

Pages (from - to)

77 - 100

DOI

10.36121/plewandowski.18.2021.4.077

URL

http://wrh.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/079_WRH_18_4_wrh_2021_no4_Lewandowski.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 96-100.

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0