Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wprowadzenie stanów nadzwyczajnych w Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku działań w cyberprzestrzeni

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Introducing the Extraordinary Measures in the Republic of Poland in Case of Actions in Cyberspace

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Cyberprzestrzeń
 • Stany nadzwyczajne
 • Stan klęski żywiołowej
 • Stan wojenny (prawo)
 • Stan wyjątkowy
EN
 • Cybersecurity
 • Cyberspace
 • Extraordinary measures
 • State of natural disaster
 • Martial law
 • State of emergency
Abstract

PL Rozdział dotyczy próby wskazania działań w cyberprzestrzeni, które mogłyby zostać uznane za przesłanki umożliwiające wprowadzenie stanów nadzwyczajnych. W Polsce działania w cyberprzestrzeni uznaje się za przesłankę do wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego, jak i stanu klęski żywiołowej. W rozdziale przedstawiono także najważniejsze akty prawne związane z cyberprzestrzenią oraz dokumenty strategiczne i analizy odnoszące się do tego zagadnienia. Biorąc pod uwagę trudności z definicjami i procedurami, mimo wdrożonego systemu cyberbezpieczeństwa, brak ujęcia metodyki szacowanego ryzyka powoduje, iż wskazanie takich działań w cyberprzestrzeni, które mogłyby zostać uznane za przesłanki do wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, jest prawdopodobnie niemożliwe.

EN The chapter concerns an attempt to identify activities in cyberspace that could be considered as premises enabling the introduction of the extraordinary measures. In Poland, activities in cyberspace are considered a premise for the introduction of the martial law, the state of emergency, and the state of natural disaster. The chapter will also present the most important legal acts related to cyberspace, as well as strategic documents and analyzes related to this issue. Taking into account the difficulties with definitions and procedures, despite the cybersecurity system being implemented, the lack of an estimated risk methodology, it is probably impossible to identify such activities in cyberspace as premises for the introduction of any of the extraordinary measures

Pages (from - to)

225 - 253

Comments

II. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE RELACJI MIĘDZY SYSTEMEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA A SYSTEMEM PRAWA I DZIAŁANIEM ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNE

Book

Modele rozwiązań prawnych w systemie cyberbezpieczeństwa RP : rekomendacje

Ministry points / chapter

20.0