Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Organizacja systemu cyberbezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Republice Chińskiej (Tajwan)

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The Framework of the Cybersecurity System in the United States of America and the Republic of China (Taiwan)

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Strategia
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Tajwan
  • USA
EN
  • Cybersecurity
  • Government agreements and programs.
  • Strategy
  • Taiwan
  • USA
Abstract

PL Cyberbezpieczeństwo zaczyna odgrywać coraz większą rolę wśród tradycyjnych dziedzin bezpieczeństwa narodowego. Jednym z państw, które wzorcowo zorganizowały system cyberbezpieczeństwa, jest Tajwan. Na uwagę zasługuje także wzajemna relacja ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w tym obszarze. Współpraca ta ma szczególne znaczenie z racji nieuregulowanego statusu prawnego Tajwanu, gdyż nie jest on stroną umów wielostronnych dotyczących cyberbezpieczeństwa. Niemniej jednak Tajwan posiada nie tylko godne uwagi regulacje prawne, ale i przeorganizowany w ostatnich latach system, co powoduje, że inicjowane formy współpracy z USA przynoszą obustronne korzyści. Niniejsze opracowanie ma na celu scharakteryzowanie organizacji systemu cyberbezpieczeństwa na szczeblu rządowym w USA i na Tajwanie, a także wskazanie kluczowych dokumentów normujących wzajemną współpracę oraz wspólne działania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

EN Cybersecurity is starting to play an increasingly important role among the traditional domains of the national security. Taiwan is the one of the countries with exemplary organization of the cybersecurity system. Mutual relations with the United States of America in this area also deserve attention. This cooperation is particularly important due to the unregulated legal status of Taiwan, as it is not a party to multilateral agreements on cybersecurity. Nevertheless, Taiwan has not only noteworthy legal regulations, but also a system that has been restructured in recent years. It means that the forms of cooperation initiated with the US bring mutual benefits. The aim of this chapter is to characterize the organization of the cybersecurity system at the government level in the US and Taiwan, and to identify the key documents regulating mutual cooperation and joint activities in the field of cybersecurity.

Pages (from - to)

49 - 77

Comments

I Cyberbezpieczeństwo jako przedmiot prawa międzynarodowego – kierunki zmian

Book

Modele rozwiązań prawnych. W systemie cyberbezpieczeństwa RP. Rekomendacje.

Points of MNiSW / chapter

20.0