Processing may take a few seconds...

Article


Title

Selected aspects of ensuring energy security in the municipality

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Published in

Scientific Journal of the Military University of Land Forces

Journal year: 2021 | Journal volume: vol. 202 | Journal number: no. 4

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
 • Administracja publiczna
 • Administracja rządowa
 • Administracja samorządowa
 • Bezpieczeństwo energetyczne państwa
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Energetyka
 • Państwo
 • Polityka energetyczna
 • Samorząd terytorialny
 • Polska
EN
 • Energy policy
 • Energy security of the state
 • National security
 • Public administration
 • Poland
Abstract

EN In a modern democratic state, it is fully justified that local governments influence on energy policy. The most serious reasons for municipalities to pursue their energy policy include implementing principles such as decentralization, subsidiarity, autonomy, and independence by local governments. It should be remembered that local governments are public authorities acting to meet the local communities’ needs. In the Polish institutional conditions, local governments may be jointly responsible for the national energy policy only if they can create local energy policy based on their energy potential. Bearing in mind the above, the relationship between the local energy policy and the national energy policy is different for each commune, depending on a given territorial unit’s specific conditions. The specificity and quality of these relationships are also determined by the municipal authorities, which can approach the policies they create strategically or rely on improvisation. In the first case, local governments plan and implement specific activities that make up the energy policy process, while in the second case, they wait for the activity and involvement of government administration bodies.

PL We współczesnym państwie demokratycznym w pełni uzasadnione jest, że samorządy terytorialne również mają wpływ na politykę energetyczną. Do najpoważniejszych przesłanek, uzasadniających prowadzenie przez gminy własnej polityki energetycznej, należy zaliczyć wcielanie przez samorządy terytorialne takich zasad, jak: decentralizacja, subsydiarność, autonomia i samodzielność. Należy pamiętać, że samorządy terytorialne są organami władzy publicznej, działającymi na rzecz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych. W polskich uwarunkowaniach instytucjonalnych, samorządy lokalne mogą współodpowiadać za politykę energetyczną państwa tylko wówczas, jeśli są w stanie kreować lokalną politykę energetyczną na bazie własnego potencjału energetycznego. Mając na uwadze powyższe, związek między lokalną polityką energetyczną a polityką energetyczną państwa jest dla każdej gminy inny, uzależniony od specyficznych warunków właściwych danej jednostce terytorialnej. O specyfice i jakości tych związków decydują również same władze gmin, które mogą podejść do kreowanej przez siebie polityki w sposób strategiczny lub oprzeć się na improwizacji. W pierwszym z wymienionych przypadków, samorządy lokalne planują i realizują określone czynności składające się na proces polityki energetycznej, natomiast w przypadku drugim oczekują na aktywność i zaangażowanie organów administracji rządowej.

Date of online publication

15.12.2021

Pages (from - to)

690 - 701

DOI

10.5604/01.3001.0015.6174

URL

https://zeszyty-naukowe.awl.edu.pl/resources/html/article/details?id=226155

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

15.12.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0