Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prawne aspekty ochrony dóbr osobistych w cyberprzestrzeni – wnioski z badań

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Legal Aspects of the Protection of Personal Rights in Cyberspace – Research Findings

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Dobra osobiste
  • Prawo cywilne
EN
  • Cybersecurity
  • Civil law
  • Cybersecurity system
  • Threats in cyberspace
Abstract

PL Dla wielu osób funkcjonowanie w cyberprzestrzeni jest równe istotne jak aktywność w codziennej rzeczywistości. Poruszając się po sieci i korzystając z jej możliwości, często nie zastanawiamy się, co dzieje się w niej niejako równocześnie, niezależnie od nas, a co dotyka nas bezpośrednio. Zagrożenia, jakie generuje cyberprzestrzeń dla jednostki i jej dóbr osobistych, są równie ważne jak te, które pojawiają się poza nią, a niejednokrotnie nawet trudniejsze do wychwycenia i zapobieżenia. Stąd działania państwa w zakresie stanowienia prawa, służącego ochronie tych dóbr, powinny należeć do jego priorytetów. Ustawodawca polski zapewnił ochronę prawną dóbr osobistych na gruncie różnych gałęzi prawa, spośród których szczególne miejsce zajmuje prawo cywilne. Systemem cyberbezpieczeństwa RP, którego budowa od 2018 r. jest przedmiotem zintensyfikowanych działań państwa, objęto liczne podmioty sfery publicznej, system ten jednak całkowicie pomija – przynajmniej w aspekcie prawnym – rolę jednostki w jego strukturze.

EN For many people, functioning in cyberspace is as impor - tant as activity in everyday reality. Moving around the web, taking advantage of its possibilities, we often do not think about what is happening in parallel, regardless of us, and what touches us directly. Threats that cyberspace generates for the individual and his or her personal goods are as important as those that appear outside it, and often even more difficult to catch and prevent. Therefore, the actions of the state in the field of making laws to protect these goods should be among its priorities. The Polish legislator has ensured legal pro - tection of personal rights in various branches of law, of which civil law has a special place. The CyberSecurity System of the Republic of Poland, the construction of which since 2018 has been the subject of intensified activities of the state, has covered numerous entities of the public sphere, but this system completely ignores – at least in the legal aspect – the role of the individual in its structure.

Pages (from - to)

265 - 292

Comments

III Bezpieczeństwo informacyjne w systemie cyberbezpieczeństwie – referencje i modele rozwiązań prawnych

Book

Modele rozwiązań prawnych. W systemie cyberbezpieczeństwa RP. Rekomendacje.

Points of MNiSW / chapter

20.0