Processing may take a few seconds...

Article


Title

Dlaczego warto studiować historię sztuki wojennej

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Why you Should Study the History of the Art of War

DE Warum es sich lohnt, die Geschichte der Kriegskunst zu studieren

RU Зачем изучать историю военного искусства

Year of publication

2021

Published in

Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4 (XLV)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Historia
  • Strategia
  • Sztuka operacyjna
  • Sztuka wojenna
  • Taktyka
EN
  • Art of war
  • History
  • Operational art
  • Strategy
  • Tactics
Abstract

PL Autor skupia się na kluczowym problemie, jakim jest poznanie istoty sztuki wojennej, a mianowicie na studiowaniu dzieł, książek czy też artykułów naukowych, które pozwalają to osiągnąć. W artykule przedstawiono spostrzeżenia dotyczące wiedzy części ofi- cerów młodszych na temat teorii i historii sztuki wojennej oraz odwołano się do badań, jakie były przeprowadzone wśród słuchaczy-oficerów studiujących w ASzWoj. Celem jest uświadomienie roli studiowania literatury obejmującej problematykę sztuki wojennej i polemologii w procesie dydaktycznym i podnoszeniu wiedzy wśród oficerów. Autor wskazuje również na rolę i zadania jakie stoją przed nauczycielami akademickimi w ukierunkowywaniu słuchaczy w doborze literatury, ale także metodyce studiowania dzieł z zakresu historii wojskowej, przede wszystkim z zagadnień sztuki wojennej. Inspiracją do napisania artykułu było osobiste przekonanie autora o konieczności i potrzebie wskazania kierunków studiowania historii i teorii sztuki wojennej. Podyktowane to zostało także niepokojem związanym z coraz mniejszą wiedzą oficerów i pewnym chaosem terminolo gicznym w sztuce wojennej.

EN The author focuses on the key aspect of getting to know the essence of the art of war namely on studying works, literature or scientific research, which allows reaching this goal. The article presents observations on junior officers’ knowledge of the theory and history of the art of war, and also refers to the research conducted among officers studying at the War Studies University (Akademia Sztuki Wojennej). The aim of the publication is to make the audience and academics aware of the role of studying literature that covers the issues of the art of war and polemology in the didactic process and in developing students’ knowledge. The author points to the roles and tasks for academic teachers in guiding students in their selection of literature, but also with reference to the methodology of studying works on military history, and above all, the issues related to the art of war. The inspiration for the search for this article was the author’s personal conviction about the necessity and need to indicate directions for the study of war history and theory. It is also dictated by the concern about the decreasing knowledge of officers and a certain terminological chaos in the art of war.

DE Der Autor konzentriert sich auf das zentrale Problem des Kennenlernens der Essenz der Kriegskunst, nämlich auf das Studium von Werken, Büchern oder wissenschaftlichen Artikeln, die einem dies ermöglichen. Der Artikel stellt Beobachtungen einiger Junioroffiziere über die Theorie und Geschichte der Kriegskunst vor und verweist auf die Forschung, die unter Studenten-Offizieren, die an der ASzWoj studieren, durchgeführt wurde. Das Ziel ist es, das Bewusstsein für die Rolle des Studiums der Literatur zu den Themen Kriegskunst und Polemologie im didaktischen Prozess zu schärfen und das Wissen der Offiziere zu erhöhen. Der Autor weist auch auf die Rolle und die Aufgaben der akademischen Lehrenden hin, Studierende bei der Literaturauswahl, aber auch bei der Methodik des Studiums von Werken im Bereich der Militärgeschichte, vor allem im Bereich der Kriegskunst, anzuleiten. Die Inspiration für diesen Artikel war die persönliche überzeugung des Autors von der Notwendigkeit und dem Bedarf, Richtungen für das Studium der Geschichte und Theorie der Kriegskunst aufzuzeigen. Sie wurde auch von der Sorge um das abnehmende Wissen der Offiziere und einem gewissen terminologischen Chaos in der Kriegs-kunst diktiert.

RU автор акцентирует внимание на ключевой проблеме познания сути военного искусства, а именно на важности изучении книг, разработок, научных статей. В статье приводятся сведения о знаниях младших офицеров на тему теории и истории военного искусства. Данные основаны на исследованиях, проводимых среди слушателей-офицеров, обучающихся в академии военного искусства. В статье подчеркивается значение изучения литературы, освещающей вопросы военного искусства и полемологии в учебном процессе и во время курсов повышения знаний офицеров. автор указывает также на роль и задачи, стоящие перед преподавателями вузов, которые показывают слушателям вуза возможности подбора литературы, а также методику изучения разработок на тему истории военного искусства. По мнению автора суще- ствует необходимость указать направления изучения истории и теории военного искусства. Это было продиктовано обеспокоенностью, связанной со снижением уровня знаний офицеров и определенным терминологическим хаосом в военном искусстве.

Date of online publication

12.11.2021

Pages (from - to)

171 - 189

DOI

10.48269/2451-0718-btip-2021-4-010

URL

https://btip.ka.edu.pl/pdf/bezpieczenstwo-teoria-i-praktyka-2021-nr4.pdf

Comments

Bibliografia na stronach 186-187.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

12.11.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0