Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Uwarunkowania globalne cyberbezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Global Conditions of Cybersecurity

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Przestępczość
  • Umowy międzynarodowe
  • Zwalczanie
Abstract

PL W niniejszym opracowaniu zostały poddane analizie aktualne wysiłki państw zmierzające do ustanowienia prawnych ram współpracy w celu skutecznego przeciwdziałania oraz zwalczania niepożądanych i przestępczych zachowań w cyberprzestrzeni. Najpierw zostaną wymienione instrumenty rangi międzynarodowej o charakterze prawnie wiążącym, czyli umowy międzynarodowe wielostronne i dwustronne, których celem jest zdefiniowanie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni i skonstruowanie mechanizmów współpracy pozwalających na ich skuteczne zwalczanie. Następnie zostaną przeanalizowane aktualne wysiłki i inicjatywy nowych rozwiązań proponowanych na forum międzynarodowym, zwłaszcza inicjatywa Zgromadzenia Ogólnego ONZ z grudnia 2019 r. zmierzająca do przyjęcia nowej umowy międzynarodowej o globalnym, powszechnym zasięgu regulującej kwestie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

EN This study will analyze the current efforts of states to establish a legal framework for cooperation to effectively prevent and combat undesirable and criminal behavior in cyberspace. First of all, the instruments of international rank of legally binding nature will be mentioned, i.e. multilateral and bilateral international agreements, the purpose of which is to define threats occurring in cyberspace and construct cooperation mechanisms allowing for effective counteraction. Next, the current efforts and initiatives of new solutions proposed on the international forum will be analyzed, in particular the initiative of December 2019 of the UN General Assembly aimed at adopting a new international agreement of global scope regulating the issues of security in cyberspace.

Pages (from - to)

11 - 49

Comments

I Cyberbezpieczeństwo jako przedmiot prawa międzynarodowego – kierunki zmian

Book

Modele rozwiązań prawnych. W systemie cyberbezpieczeństwa RP. Rekomendacje.

Points of MNiSW / chapter

20.0