Processing may take a few seconds...

Article


Title

Ochrona, obrona i bezpieczeństwo granicy państwowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Title variant

EN Protection, defense and security of the state border in the conditions of an external threat to the state and during war

Year of publication

2021

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 277 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • System obronny państwa
 • Granice
 • Ochrona granic
 • Naruszenie granic
 • Wojna
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Zagrożenia militarne
 • Zagrożenia niemilitarne
EN
 • Borders
 • Borders protection
 • Border violation
 • War
 • Military threat
 • Nonmilitary threat
 • National security
Abstract

PL W przedstawianym artykule autorzy odnieśli się do wprowadzenia metodologicznego problematyki zapewnienia obrony, ochrony i bezpieczeństwa granicy państwowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wyjaśniono pojęcie systemu bezpieczeństwa narodowego, podsystemu ochrony granicy państwowej, granicy państwowej oraz zagrożeń tradycyjnych i współczesnych (hybrydowych) godzących w bezpieczeństwo terytorium państwa. Celem głównym badań i dalszych rozważań badawczych autorów w zakresie określenia we wskazanym zakresie ochrony i obrony granicy będzie udzielenie odpowiedzi i otrzymanie nowej wiedzy w aspekcie koordynacji służb państwa wydzielonych do obrony jego terytorium oraz wskazanie nowego modelu zintegrowanych działań o charakterze obronno-ochronnym. Ważnym w opinii autorów jest nie tylko centralizacja zarządzania bezpieczeństwa granicy państwowej, obszaru terytorium państwa w strefie, czy w obszarze przygranicznym. Najistotniejsze w opinii autorów jest przygotowanie służb mundurowych, administracji publicznej do przygotowania obrony granicy państwowej we wszystkich jej 4 domenach: lądowej, morskiej, powietrznej i cyberprzestrzeni. Dlatego też przygotowywany podsystem ochrony granicy państwowej musi być stale już w czasie pokoju dostosowywany do zmieniających się zagrożeń oraz wyzwań występujących w czasie pokoju, kryzysu oraz w czasie wojny.

EN The authors of this article referred to the methodological introduction to issues of border protection and defence while in condition of external threat to state’s security and during wartime. The concepts of the National Security System, the Border Protection Subsystem, state’s border, as well as both traditional and modern (hybrid) threats to state’s territory has been explained. The main goal of author’s current and future research in the area of state’s border security and protection is to answer questions and gain new knowledge in the aspect of coordination of state’s services tasked with protection of national territory and to indicate a new model of integrated border security and protection operations. In the authors' opinion the most important task ahead is the readiness of the uniformed services and public administration to prepare the protection and defence of the state’s border in all its four domains: land, sea, air and cyberspace, theState’s Border Protection subsystem must be constantly updated to meet the evolving threats and challenges during peacetime as well as during crisis, external threats to state’s security and wartime

Pages (from - to)

67 - 94

DOI

10.34752/2021-d277

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/133

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

21.12.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0