Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny – wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Title variant

EN Ensuring security and public order in the conditions of an external state threat and during war-selected aspects

Year of publication

2021

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 277 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Ochrona ludności
 • Policja
 • Stany nadzwyczajne
 • Wojna
 • Zagrożenia militarne
EN
 • Military threat
 • National security
 • Police
 • Public security
 • War
Abstract

PL W tekście autorzy odnieśli się do wprowadzenia metodologicznego problematyki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wyjaśniono pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również określono cele badań we wskazanym zakresie oraz możliwy do przyjęcia główny problem badawczy i szczegółowe problemy badawcze. W dalszej części tekstu, na podstawie analizy regulacji prawnych, literatury przedmiotu oraz korzystając z doświadczeń historycznych autorzy przedstawili podstawowe zagadnienia związane z podniesionym tematem, w tym kwestie stosowania stanów nadzwyczajnych, spodziewanych zagrożeń, sposobów wykorzystania Policji oraz konieczności rozważenia podziału sił i środków wobec zwiększonej liczby zadań.

EN The Authors referred to the introduction of a methodological issue of ensuring of security and public order in conditions of external threats to the State and during the war. In the text clarified the concept of security and public order as well as sets out the objectives of the research to the extent and acceptable main research problem and specific research problems. Further down the text, on the basis of an analysis of regulations, literature of the subject and drawing in historical experiences, the Authors presented the main issues related to the subject raised, including the use of emergency states, expected threats, the use of the Police and the need to consider the allocation of forces and resources in view of the increased number of tasks.

Pages (from - to)

95 - 116

DOI

10.34752/2021-e277

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/134

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

21.12.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0