Processing may take a few seconds...

Article


Title

Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF THE STATE IN CONDITIONS OF AN EXTERNAL THREAT TO STATE SECURITY AND DURING THE WAR

Year of publication

2021

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 277 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Administracja publiczna
 • Agresja zbrojna
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Konflikt zbrojny
 • Obronność państwa
 • Ogniwa obronne pozamilitarne
 • System obronny państwa
 • Wojna
 • Zagrożenia militarne
 • Zagrożenia niemilitarne
EN
 • Armed aggression
 • Armed conflict
 • Defence capability of a State
 • Military threat
 • National security
 • Nonmilitary threat
 • Non military defence structures
 • State defence system
 • War
Abstract

PL Jak wskazują współczesne konflikty zbrojne i wydarzenia natury polityczno-militarnej, cele wojny osiąga się innymi sposobami niż do tej pory, a tym samym państwo, jego władze publiczne (w tym administracja), społeczeństwo, gospodarka i poszczególni obywatele muszą również osiągnąć zdolność do funkcjonowania w warunkach odmiennych niż klasyczny konflikt zbrojny. Określa się je jako działania poniżej progu wojny, hybrydowe, działania które przynoszą nie mniej dotkliwe straty ludzkie, materialne i niematerialne, dezorganizując wrażliwy jak nigdy dotąd aparat państwowy, jego gospodarkę, administrację i społeczeństwo. W obliczu tak zarysowanej sytuacji problemowej rodzi się pytanie o współczesny charakter i zakres koniecznych działań państwa, jego władz publicznych, administracji publicznej, gospodarki narodowej, organizacji społecznych i obywateli w ustawowo określonych warunkach „zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub działaniami w cyberprzestrzeni” i „napaści zbrojnej”.

EN As shown by contemporary armed conflicts and political and military events, the goals of the war are achieved in other ways than before, and thus the state, its public authorities (including administration), society,economy and individual citizens must also achieve the ability to function in conditions other than classical armed conflict. They are defined as activities below the threshold of war, hybrid activities, which bring no less severe human, material and non-material losses, disrupting the state apparatus, its economy, administration and society, which are so vulnerable as never before. In the face of the problem situation outlined in this way, a question arises about the contemporary nature and scope of the necessary actions of the state, its publicauthorities, public administration, national economy, social organisations, and citizens under the statutory conditions of "external threats to the state, including those caused by acts of terrorist nature or actions of a terrorist nature. in cyberspace” and “armed attack”.

Date of online publication

21.12.2021

Pages (from - to)

13 - 33

DOI

10.34752/2021-a277

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/130

Copyrights to the institution

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

21.12.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0